Monday, April 6, 2009

Dikshitar Kritis - Alphabetical List

--- A B C D E G H I J K L M N P R s S T U V


abhayAmbA jagadambA-kalyANi
abhayAmbA nAyaka hari sAyaka-Ananda bhairavi
abhayAmbA nAyaka vara dAyaka-kEdAra gauLa
abhayAmbAyAM bhaktiM-sahAna
abhayAmbikAyAH anyaM-kEdAra gauLa
abhayAmbikAyai aSva-yadukula kAmbhOji
abhirAmIM akhila-bhUshAvati
agastISvaraM-lalitA
akhilANDESvari raksha mAM-jujAvanti
akhilANDESvarO rakshatu-Suddha sAvEri
akhilANDESvaryai namastE-Arabhi
akshaya linga vibhO-SankarAbharaNaM
amba nIlAyatAkshi-nIlAmbari
ambikAyAH abhayAmbikAyAH-kEdAraM
ananta bAla kRshNa-ISa manOhari
angArakaM ASrayAmyahaM-suraTi
annapUrNE viSAlAkshi-sAma
ardha nArISvaraM-kumudakriyA
aruNAcala nAthaM-sAranga
avyAja karuNA-sAlanga nATa

Adi purISvaraM-Arabhi
Ananda naTana prakASaM-kEdAraM
AnandAmRtAkarshiNi-amRta varshiNi
AnandESvarENa-Ananda bhairavi
AnjanEyaM-SankarAbharaNaM
AryAM abhayAmbAM-bhairavi


Top


B
bAla gOpAla-bhairavi
bAla kRshNaM bhAvayAmi-gOpikA vasantaM
bAla kucAmbikE-suraTi
bAla subrahmaNyaM-suraTi
bAlAmbikayA kaTAkshitOhaM-SrI ranjani
bAlAmbikAyAH paraM-kAnaDa
bAlAmbikAyAH tava-kEdAra gauLa
bAlAmbikAyai namastE-nATa kuranji
bAlAmbikE pAhi-manO ranjani

bRhadambA madambA-bhAnumati
bRhadISa kaTAkshENa-jIvantikA
bRhadISvaraM bhaja-nAga dhvani
bRhadISvarAya namastE-SankaraAbharaNaM
bRhadISvarIM bhaja-lalita pancamaM
bRhadISvarO rakshatu-gAna sAma varALi
bRhambikAyai-vasanta
bRhannAyaki vara dAyaki-AndhALi
bRhaspatE tArA patE-aThANa

brahma vidyAmbikE-kalyANi
budhamASrayAmi-nATa kuranji

bhajarE rE citta-kalyANi
bhakta vatsalaM-vaMSavati
bhArati-dEva manOhari
bhOgacchAyA-bhOgacchAyAnATa
bhUshA patiM-bhUshAvati
bhUshAvatiM-bhUshAvati


Top


C
candra SEkharaM-mArga hindOLaM
candraM bhaja-asAvEri

cEtaH SrI bAla kRshNaM-jujAvanti

cidambara naTarAja mUrtiM-tanukIrti
cidambara naTarAjaM-kEdAraM
cidambarESvaraM-dhuni bhinna shaDjaM
cintaya citta-SankarAbharaNam
cintaya mA kanda-bhairavi
cintayE mahA linga-paraju
cintayEhaM sadA-SankarAbharaNaM

chAyAvatIM-chAyAvati


Top


D
dakshiNA mUrtE-SankarAbharaNaM
daNDa nAthAya-khamAs
daNDAyudha pANiM-Ananda bhairavi

dAkshAyaNi-tODi
dASarathE-SankarAbharaNaM

dEvi jagadISvari-bhairavi

divAkara tanujaM-yadukula kAmbhOji
dIna bandhO-SankarAbharaNaM

dharma samvardhani-madhyamAvati


Top


E
Ehi annapUrNE-punnAga varALi
Eka dantaM bhajEhaM-bilahari
EkAmra nAthaM bhajEhaM-gamaka kriyA
EkAmra nAthAya namastE-mukhAri
EkAmra nAthAya-vIra vasantaM
EkAmra nAthESvarENa-caturangiNi
EkAmrESa nAyakIM-cAmaraM
EkAmrESa nAyikE-Suddha sAvEri


Top


G
gajAdISAdanyaM-nATa kuranji
gajAmbA nAyakO-janjauTi
gajAnana yutaM-vEgavAhini
gangE mAM pAhi-janjauTi

gaNa nAyakaM-rudra priya
gaNa patE mahA matE-kalyANi
gaNa rAjEna-Arabhi
gaNESa kumAra-janjauTi

gAna lOlE-nAga varALi

gauri giri rAja-gauri
gaurISAya-Arabhi

girijayA ajayA-SankarAbharaNaM
gIti cakra ratha-kannaDa

gOkarNESvara-saurAshTraM
gOpAla kRshNAya-kAmbhOji
gOvardhana girISaM-hindOLaM
gOvinda rAjaM-mukhAri
gOvinda rAjAya-suraTi
gOvinda rAjEna-mEca bauLi

guNi janAdi nuta-gurjari
guru guha bhava-caturangiNi
guru guha pada-SankarAbharaNaM
guru guha sarasija-SankarAbharaNaM
guru guha svAmini-bhAnumati
guru guhAdanyaM-balahaMsa
guru guhAya bhakta-sAma
guru mUrtE bahu-SankarAbharaNaM


Top


H
hari hara putraM-vasanta
hari yuvatIM-dESi siMhAravaM
hasti vadanAya-navarOj

hAlAsya nAthaM-darbAr
hATakESvara-bilahari
hE mAyE-SankarAbharaNam

hErambAya-aThANa

hima giri kumAri ISa Priya-amRta varshiNi
hima giri kumAri ISvari-ravikriyA
himAcala kumArIM-jhankAra bhramari
hiraNmayIM lakshmIM-lalitA


Top


I
ISAnAdi SivAkAra-sahAna


Top


J
jagadISa guru guha-SankarAbharaNaM
jagadISa manOhari-ISa manOhari
jambU patE-yamunA kalyANi
jayati SivA-bhavANi

jnAna prasUnAmbikE-kalyANi
jnAnAmbikE-sAnAgraNi


Top


K
kailAsa nAthaM-vEgavAhini
kailAsa nAthEna-kAmbhOji
kalAvati kamalAsana-kalAvati
kamalAmbA saMrakshatu-Ananda bhairavi
kamalAmbAM bhajarE-kalyANi
kamalAmbikAyai kanaka-kAmbhOji
kamalAmbikAyAstava-punnAga varALi
kamalAmbikE ASrita-tODi
kamalAsana vandita-SankarAbharaNaM
kanaka sabhA patiM-mALava SrI
kanakAmbari kAruNya-kanakAmbari
kanja daLAyatAkshi-manOhari
kari kaLabha-sAvEri
kaumAri gauri-gauri vAlAvali

kAdambarI priyAyai-mOhanaM
kAla bhairavaM-bhairavaM
kAma kOTi pITha-saugandhini
kAmAkshi kAma kOTi-sumadyuti
kAmAkshi mAM pAhi-Suddha dESi
kAmAkshi vara lakshmi-bilahari
kAmAkshIM kalyANIM-kalyANi
kAmESvarENa-SrI rAgaM
kAncISaM-SankarAbharaNaM
kASi viSAlAkshIM-gamaka kriya
kASi viSvESvara-kAmbhOji
kAyArOhaNESaM-dEva gAndhAraM

kOdaNDa rAmaM-kOkilAravaM

kRshNAnanda-gauLipantu

kshitijA ramaNaM-dEva gAndhAri

kumAra svAminaM-asAvEri
kumbhESvarAya namastE-kalyANi
kumbhESvarAya namastE-kEdAraM
kumbhESvarENa-kalyANi
kusumAkara SObhita-kusumAkaraM
kusumAkara vimAna-Ahiri


Top


L
lalitA paramESvari-suraTi
lalitAmbikAM-dEvakriya
lalitAmbikAyai-bhairavi
lambOdarAya-varALi


Top


M
madhurAmbA jayati-paraju
madhurAmbA saMrakshatu-dEva kriya
madhurAmbAM bhaja-stava rAjaM
madhurAmbAyAstava-bEgaDa
madhurAmbikAyAM-dESi siMhAravaM
mahA dEvEna-dEva manOhari
mahA gaNa patE-naTa nArAyaNi
mahA gaNa patiM manasA-nATa
mahA gaNa patiM vandE-tODi
mahA lakshmi karuNa-mAdhava manOhari
mahA lingESvaraM-paraju
mahA lingESvarAya-aThANa
mahA suraM kEtuM-cAmaraM
mahA tripura sundari-madhyamAvati
mahishAsura mardini-gauLa
mahishAsura mardinIM-nArAyaNi
mangaLa dEvatayA-dhanyASi
mangaLa dEvatE-mArga dESi
mangaLaM jaya-vasanta
mangaLAmbAyai-mALava SrI
marakata lingaM-vasanta
marakata vallIM-kAmbhOji
matsyAvatAra-binna pancamaM

mAdhavO mAM pAtu-rAga mAlikA
mAmava mInAkshi-varALi
mAmava paTTAbhirAma-maNirangu
mAmava raghuvIra-mAhuri
mAnasa guru guha-Ananda bhairavi
mAra kOTi kOTi-Arabhi
mAra rati priyaM-rati priya
mArga hindOLa-mArga hindOLaM
mArga sahAyESvaraM-kASi rAmakriya
mAruvakAdi mAlini-mAruva
mAtangi marakatAngi-dhauta pancamaM
mAtangi Sri-ramA manOhari
mAyE citkalE-SankarAbharaNaM
mAyE tvaM yAhi-tarangiNI
mAyUra nAthaM-dhanyASi

mInAkshi mE mudaM-gamaka kriya

mOhana nATa-mOhana nATa

mucukunda varada-SankarAbharaNaM
mura harENa-Suddha mukhAri


Top


N
nabhO maNi-nabhO maNi
namastE para dEvatE-dEvaranji
namO namastE gIrvANi-gIrvANi
nanda gOpAla-yamunA kalyANi
nara harim-jaya Suddha mALavi
narasiMhAgaccha-mOhanaM
narmadA kAvEri-nAma dESi
nava ratna mAlinIM-gamaka kriyA
nava ratna vilAsa-nava ratna vilAsaM

nAga gAndhAri-nAga gAndhAri
nAga lingaM bhajEhaM-SankarAbharaNaM
nAga lingaM namAmi-mOhanaM
nAgAbharaNaM-nAgAbharaNaM

nishadhAdi-nishada
nI sATi daivamendu-SrI ranjani
nIla kaNTa mahA dEva-vasanta
nIla kaNThaM bhajEhaM-kEdAra gauLa
nIla kaNThAya namO-nAda rAmakriya
nIlAcala nAthaM-sumadyuti
nIlAngaM hariM-nIlAmbari
nIlOtpalAmbA jayati-nArAyaNa gauLa
nIlOtpalAmbAM bhajarE-nArI rItigauLa
nIlOtpalAmbikayA nirvANa-kannaDa gauLa
nIlOtpalAmbikAyAH paraM-gauLa
nIlOtpalAmbikAyai namastE-kEdAra gauLa
nIlOtpalAmbikAyAM bhaktiM-pUrva gauLa
nIlOtpalAmbikAyAstava-mAyA mALava gauLa
nIlOtpalAmbikE nitya-chAyA gauLa
nIrajAkshi kAmAkshi-hindOLaM

Top


P
panca bhUta kiraNAvaLIM-kiraNAvaLi
panca mAtanga mukha-malahari
pancASatpITha rUpiNi-dEva gAndhAraM
pankaja mukha-SankaraAbharaNaM
pannaga Sayana-madhyamAvati
para dEvatA bRhatkucAmbA-dhanyASi
para dEvatE bhakta pUjitE-huSani
para dEvatE bhava-SankarAbharaNaM
para dEvatE namastE-Ananda bhairavi
parA Sakti ISvari-gauri vElAvali
parA SaktiM-rudra priya
parama SivAtmajaM-yamunA kalyANi
paramESvara jagadISvara-cala nATa
paramESvarEna-pUrva varALi
parandhAmavatI-dhAmavati
paranjyOtishmatI-jyOti
parimaLa ranga nAthaM1-hamIrkalyANi
parimaLa ranga nAthaM2-hamIrkalyANi
parvata rAja kumAri-SrI ranjani
parvata vardhani-sAma
paSupatISvaraM-Siva pantuvarALi
pavanAtmajAgaccha-cala nATa
pavanAtmajaM-SankarAbharaNaM

pAhi durgE-SankarAbharaNaM
pAhi mAM janakI vallabha-SankarAbharaNaM
pAhi mAM pArvati paramESvari-mOhanaM
pAhi mAM ratnAcala nAyaka-mukhAri
pAlaya mAM bRhadISvara-nAyaki
pAlaya mAM bRhadISvari-tODi
pAlaya mAM paramESvari-tarangiNi
pAlaya mAM pArvatISa-kannaDa
pAmara jana pAlini-sumadyuti
pArvatI kumAraM-nATa kuranji
pArvatI patE-SankarAbharaNaM
pArvatI patiM-haMsa dhvani
pArvatISvarENa-bhUshAvati

pIta varNaM-SankarAbharaNaM

praNatArti haraM-nAyaki
praNatArti harAya-sAmanta
prasanna vEnkaTESvaraM-vATI vasanta bhairavi
pratyangirA-nAda rAmakriya

pura hara nandana-hamIr kalyANi
pUrNa candra bimba-rAga mAlikA


Top


R
rakta gaNa patiM-mOhanaM
ranga nAyakaM-nAyaki
ranga pura vihAra-bRndAvana sAranga

rAja gOpAlaM-mOhanaM
rAja rAjEndra-guNDakriya
rAjIva lOcanaM-SankarAbharaNaM
rAma candra bhaktaM-gEya hejjajji
rAma candrAdanyaM-dhanyASi
rAma candraM bhAvayAMi-vasanta
rAma candraM rAjIvAkshaM-SankarAbharaNaM
rAma candrasya dAsOhaM-dhAmavati
rAma candrAya namastE-tODi
rAma candrEna saMrakshitOhaM-mAnji
rAma janArdana-SankarAbharaNaM
rAma kRshNEna-sahAna
rAma nAthaM bhajEhaM-kASi rAmakriya
rAma rAma kali-rAmakali
rAmE bharata-jyOti

rENukA dEvi-kannaDa bangALa

rudra kOpa jAta-rudra priya


Top


s
saccidAnanda maya-kumbhini
sadA vinata sAdarE-rEvagupti
sadAcalESvaraM-bhUpALaM
sadASiva jAyE-SankarAbharaNaM
sadASivaM upAsmahE-SankarAbharaNaM
sadASivEna-sindhu rAmakriyA
sadASrayE abhayAmbikE-cAmaraM
saindhavi rAga priyE-saindhavi
sakala sura vinuta-SankarAbharaNaM
sandhyA dEvIM-dEva kriyA
santAna gOpAla kRshNaM-khamAs
santAna manjari-santAna manjari
santAna rAma svAminaM-hindOla vasantaM
santAna saubhAgya-SankarAbharaNaM
santataM gOvinda rAjaM-SankarAbharaNaM
santataM pAhi mAM-SankarAbharaNaM
sarasa sauvIra-sauvIraM
sarasija nAbha sOdari-nAga gAndhAri
sarasvati chAyA tarangiNi-chAyA tarangiNi
sarasvati manOhari-sarasvati manOhari
sarasvati vidhi yuvati-hindOLaM
sarasvatyA bhagavatyA-chAyA gauLa
saundara rAjaM-bRndAvani
saura sEnESaM-saura sEna

sAdhu jana citta-pUrNa pancamaM
sAdhu jana vinutiM-gIta priyA
sAma gAna priyE-SankarAbharaNaM
sAmba sadASivAya-kAmbhOji
sAranga rAga priyE-sAranga
sArasa daLa nayana-khamAs
sEnA patE-kASi rAmakriyA

siddhISvarAya-nIlAmbari
siddhi vinAyakaM-cAmaraM
siMhAsana sthitE-rAga mAlikA

smarAmyahaM sadA-rAma manOhari

sOma sundarESvaraM-Suddha vasataM
sOmAskandaM-SankarAbharaNaM

stava rAjAdi-stava rAjaM

subrahmaNyaM-SankarAbharaNaM
subrahmaNyEna-Suddha dhanyASi
sundara mUrtim-Takka
sundarESvarAya-SankarAbharaNaM

sUrya mUrtE-saurAshTraM

svAmi nAtha-cala nATa
svAmi nAthEna-bRndAvani

shaDAnanE-khamAs


Top


S
Saila rAja kumAri-Saila dESAkshi
SailESvaraM-sumadyuti
Sakti sahita-SankarAbharaNaM
Sankara nArAyaNaM-nArAyaNa dESAkshi
Sankara vara-SankarAbharaNaM
SankaraM abhirAmI-manOhari
Sankha cakra gadA-pUrNa candrika
SaravaNa bhava-rEvagupti
SarAvatI taTa-SarAvatI
Sauri vidhi nutE-SankarAbharaNaM

SAlivATISvaraM-dEva gAndhAri

SEshAcala nAyakaM-varALi

Siva kAmESvaraM-Arabhi
Siva kAmESvarIM-kalyANi
Siva kAMI patiM-nATa kuranji
Siva kAyArOhaNESAya-rudra priya

SrI abhayAmbA-SrI rAgaM
SrI bAlasubrahmaNya-bilahari
SrI bhArgavi-mangaLa kaiSiki
SrI dakshiNA mUrtiM sadA-aThANa
SrI dakshiNA mUrtISaM-phEnadyuti
SrI duM durgE-SrI ranjani
SrI gaNa nAthaM-ISa manOhari
SrI gaNESAtparaM-Ardra dESi
SrI guru guha mUrtE-udaya ravicandrika
SrI guru guha tArayASu-dEvakriya
SrI guru guhasya-pUrvi
SrI guruNA-pADi

SrI kamalAmbA jayati-Ahiri
SrI kamalAmbikayA kaTAkshitOhaM-SankarAbharaNaM
SrI kamalAmbikAyAH paraM-bhairavi
SrI kamalAmbikAyAM bhaktiM-sahAna
SrI kamalAmbikE avAva-ghaNTA
SrI kamalAmbikE SivE-SrI rAgaM

SrI kALahastISa-huSani
SrI kAntimatIM-dESi siMhAravaM

SrI kRshNaM bhaja mAnasa-tODi
SrI kRshNaM bhajarE-rUpavati
SrI kRshNO mAM-nAsAmaNi

SrI lakshmI varAhaM-AbhOgi

SrI madhurA puri vihAriNi-bilahari
SrI madhurAmbikayA-aThANa
SrI madhurAmbikE-kalyANi
SrI mahA gaNa patiravatu-gauLa
SrI mahArAjnI-karNATaka kApi
SrI mangaLAmbikAM-ghaNTa
SrI mangaLAmbikE-kalyANi
SrI mAtaH Siva-bEgaDa
SrI mAtR bhUtaM-kannaDa
SrI mInAkshi gauri-gauri
SrI mInAmbikAyAH-dEva gAndhAri
SrI mUlAdhAra cakra-SrI rAgaM

SrI nAtha sOdarIM-nabhOmaNi
SrI nAthAdi guru guhO-mAyA mALavagauLa
SrI nIlOtpala nAyikE-nArI rItigauLa

SrI pArtha sArathinA-Suddha dhanyASi
SrI pArvatI paramESvarau-bauLi

SrI ramA sarasvati-nAsAmaNi
SrI ranga nAthAya-dhanyASi

SrI rAja gOpAla-sAvEri
SrI rAja rAjESvari-pUrNa candrika
SrI rAja rAjESvarIM-madhyamAvati
SrI rAma candrO-SrI ranjani
SrI rAmaM ravi kula-nArAyaNa gauLa

SrI sarasvati hitE-mAnji
SrI sarasvati namOstu tE-Arabhi
SrI satya nArAyaNaM-Siva pantuvarALi

SrI sAmbaSivaM-bilahari

SrI subrahmaNyAya-kAmbhOji
SrI subrahmaNyO mAM-tODi
SrI sugandhi kuntaLAmbikE-kuntaLaM
SrI sundara rAjaM-kASi rAmakriya

SrI svAmi nAthAyA-khamAs

SrI Sukra bhagavantaM-paraju
SrI SUlinIM-Saila dESAkshi

SrI tyAgarAjasya-rudrapriya
SrI vaidya nAthaM-aThANa
SrI valmIka lingaM-kAmbhOji
SrI vara lakshmi-SrI rAgaM
SrI vaTuka nAtha-dEvakriya

SrI vAncha nAthaM-suraTi

SrI vEnkaTa girISaM-suraTi
SrI vENu gOpAla-kuranji
SrI vENu gOpAlaM bhaja-SankarAbharaNaM

SrI vidyA rAja gOpAlaM-jaganmOhanaM
SrI viSva nAthaM bhajEhaM-rAga mAlikA

SRngAra rasa-rasa manjari
SRngAra SaktyAyudha-ramA manOhari
SRngArAdi nava-dhavaLAngaM

SvEta gaNa patiM-rAga cUDAmaNi
SvEtAraNyESvaraM-Arabhi

SyAmaLAngi-SyAmaLaM
SyAmaLE mInAkshi-SankarAbharaNaM


Top


T
tArakESvara-SankarAbharaNaM
tiruvaTISvaraM-gamaka kriyA

trilOcana mOhinIM-bhairavi
tripura sundari namOstu tE-dEva manOhari
tripura sundari Sankari-sAma

tyAgarAja mahadhvaja-SrI rAgaM
tyAgarAja pAlayASu-gauLa
tyAgarAja yOga-Ananda bhairavi
tyAgarAjAdanyaM-darbAr
tyAgarAjaM bhajarE-yadukula kAmbhOji
tyAgarAjaM bhajEhaM-nIlAmbari
tyAgarAjAya namastE-bEgaDa
tyAgarAjE kRtyAkRtyaM-sAranga
tyAgarAjEna-sALaga bhairavi
tyAgarAjO virAjatE-aThANa
tyAgESaM bhajarE-rudra priya


Top


U
ucchishTa gaNapatau-kASi rAmakriya


Top


V
vadAnyESvaraM-dEva gAndhAri
vallabhA nAyakasya-bEgaDa
vaMSavati-vaMSavati
vandE mInAkshi-SankarAbharaNaM
vara lakshmIM bhaja-saurAshTraM
vara Siva bAlaM-SankarAbharaNaM
varada rAja avAva-gangA tarangiNi
varada rAja pAhi-SankarAbharaNaM
varada rAjamupAsmahE-sAranga

vAgdEvi mAmava-SankarAbharaNaM
vAmAnka sthitayA-aThANa
vArAhIM-vEga vAhini
vAsu dEvamupAsmahE-mALava pancamaM
vAtApi gaNa patiM-haMsa dhvani

vEda purISvaraM-dhanyASi
vEdAraNyESvarAya-tODi
vEnkaTAcala patE-karNATaka kApi
vEnkaTESvara yAdava-mEgha ranjani

vighnESvaraM-malahari
viNAyaka vighna-vEga vAhini
viSAlAkshIM-kASi rAmakriya
viSva nAthaM bhajEhaM-naTAbharaNaM
viSva nAthEna-sAmanta
viSvESvarO rakshatu-kAnaDa

vINA bhEri-AbhEri
vINA pustaka-vEgavAhini
vIra hanumatE-karNATaka kApi
vIra vasanta-vIra vasanta


Top

Vibhakti :


The grammatical term Vibhakti means “variations” and refers to the various forms that a noun can take. These are called “cases” or “case endings” in languages like Latin and “VEttrumai” (வேற்றுமை) or “VEttrumai urubugal” (வேற்றுமை உருபுகள்) in Tamil.

English does not have the concept of “case endings” as it a non-inflectional language. In English, prepositions such as by, for, from, in etc., serve the same need.

There are eight Vibhaktis in Sanskrit, of which the eighth is only a sub-category of the first one. So we commonly say there are seven Vibhkatis. These are:

  1. First Vibhakti – “prathamA” -  means that the particular noun is the Subject of the sentence.
  2. Second Vibhakti – “dvitIyA” -  means that the particular noun is the Object of the sentence.
  3. Third Vibhakti – “tRtIyA” – means by or with that noun
  4. Fourth Vibhakti – “caturthI” – means to or for that noun
  5. Fifth Vibhakti – “pancamI” – means from or than or since that noun
  6. Sixth Vibhakti – “ShaShThI” – means of   that noun.
  7. Seventh Vibhakti – “saptamI” – means in, on, at , or unto that noun
  8. Eighth Vibhakti – “Sambodhana Prathama” – is to address or call out that noun.

Muthuswamy Dikshitar has composed Kritis in all eight Vibhaktis. This means that the God or Goddess of the Kriti could be referred to in any of these eight variations. For example if we take the noun “Ramachandra”, the eight forms would be:

First Vibhakti - “Ramachandrah”– Ramachandra is the subject (eg. “Ramachandra is victorious”)

Second Vibhakti - “Ramachandram”– Ramachandra is the object (eg. “I worship Ramachandra”)

Third Vibhakti - “RamachandrENa” – By Ramachandra or With Ramachandra (eg. “I am protected by Ramachandra”)

Fourth Vibhakti - “RamachandrAya” – To Ramachandra or For Ramachandra (eg. “Salutations  to Ramachandra”)

Fifth Vibhakti - “RamachandrAt” –  From Ramachandra or Than Ramachandra(eg, “There is none greater than Ramachandra”)

Sixth Vibhakti - “Ramachandrasya” – Of Ramachandra (eg. “I am the servant of Ramachandra”)

Seventh Vibhakti – “RamachandrE” – In Ramachandra or Unto Ramachandra (eg. “ Practice devotion unto Ramachandra”)

Eighth Vibhakti –“ Hey Ramachandra” – O Ramachandra!

PS: These are examples of Vibhaktis for the Singular form only. All nouns have Plural as well as Dual ( a special number  in Sanskrit for two units only) forms and these also have Vibhaktis. But since each Kriti is addressed to one god or goddess, only the Singular is discussed here.

Friday, November 14, 2008

Dikshitar Kriti - Chintaya Chitta - Raga Sankarabharanam - Nottusvara Sahityam

cintaya citta - rAgaM SankarAbharaNam - tALaM -


Meaning of Kriti

English


Devanagari Tamil Telugu Kannada Malayalam 


(nOTTu-svara sAhityam)

cintaya citta SrI parama SivaM cintita bhaktiM
guru guha vandita mUrtiM viSvOtpattiM
bahu-tara kIrtiM bhakta prItiM
santataM acyuta pankaja bhava nuta SankaraM kAncISam

variations -
viSvOtpattiM - viSvOtpatiM (viSvOtpatiM - seems to be error)

kshEtra - kAncIpuraM


Back

English - Word Division


cintaya citta SrI parama SivaM cintita bhaktiM
guru guha vandita mUrtiM viSva-utpattiM
bahu-tara kIrtiM bhakta prItiM
santataM acyuta pankaja bhava nuta SankaraM kAncI-ISam

Meaning


citta                         - O mind!
santataM                      - Always
cintaya                       - think of
SrI parama SivaM              - the great Shiva,
cintita bhaktiM               - the one contemplated with devotion,
guru guha vandita mUrtiM      - the one whose form is worshipped by Guruguha,
viSvOtpattiM                  - the origin of the universe,
bahu-tara kIrtiM              - the one of varied fame,
bhakta prItiM                 - the one who has affection for devotees,
acyuta pankaja bhava nuta SankaraM - Shankara who is glorified by Vishnu and the lotus-born Brahma,
kAncISam                      - the lord of Kanchipuram.

Comments:
This Kriti is in the second Vibhakti

Devanagari


English Tamil Telugu Kannada Malayalam 


चिन्तय चित्त - रागं शङ्कराभरणम् - ताळं -
(नोट्टु-स्वर साहित्यम्)

चिन्तय चित्त श्री परम शिवं चिन्तित भक्तिं
गुरु गुह वन्दित मूर्तिं विश्वोत्पत्तिं
बहु-तर कीर्तिं भक्त प्रीतिं
सन्ततं अच्युत पङ्कज भव नुत शङ्करं काञ्चीशम्

variations -
विश्वोत्पत्तिं - विश्वोत्पतिं (विश्वोत्पतिं - seems to be error)


Back

Devanagari - Word Division


चिन्तय चित्त श्री परम शिवं चिन्तित भक्तिं
गुरु गुह वन्दित मूर्तिं विश्व-उत्पत्तिं
बहु-तर कीर्तिं भक्त प्रीतिं
सन्ततं अच्युत पङ्कज भव नुत शङ्करं काञ्ची-ईशम्


Tamil


English Devanagari Telugu Kannada Malayalam 


சிந்தய சித்த - ராக3ம் ஸ1ங்கராப4ரணம் - தாளம் -
(நோட்டு-ஸ்வர ஸாஹித்யம்)

சிந்தய சித்த ஸ்ரீ பரம ஸி1வம் சிந்தித ப4க்திம்
கு3ரு கு3ஹ வந்தி3த மூர்திம் விஸ்1வோத்பத்திம்
3ஹு-தர கீர்திம் ப4க்த ப்ரீதிம்
ஸந்ததம் அச்யுத பங்கஜ ப4வ நுத ஸ1ங்கரம் காஞ்சீஸ1ம்

variations -
விஸ்1வோத்பத்திம் - விஸ்1வோத்பதிம் (விஸ்1வோத்பதிம் - seems to be error)


Back

Tamil - Word Divisionசிந்தய சித்த ஸ்ரீ பரம ஸி1வம் சிந்தித ப4க்திம்
கு3ரு கு3ஹ வந்தி3த மூர்திம் விஸ்1வ-உத்பத்திம்
3ஹு-தர கீர்திம் ப4க்த ப்ரீதிம்
ஸந்ததம் அச்யுத பங்கஜ ப4வ நுத ஸ1ங்கரம் காஞ்சீ-ஈஸ1ம்


Telugu


English Devanagari Tamil Kannada Malayalam 


చింతయ చిత్త - రాగం శంకరాభరణం - తాళం -
(నోట్టు-స్వర సాహిత్యం)

చింతయ చిత్త శ్రీ పరమ శివం చింతిత భక్తిం
గురు గుహ వందిత మూర్తిం విశ్వోత్పత్తిం
బహు-తర కీర్తిం భక్త ప్రీతిం
సంతతం అచ్యుత పంకజ భవ నుత శంకరం కాంచీశం

variations -
విశ్వోత్పత్తిం - విశ్వోత్పతిం (విశ్వోత్పతిం - seems to be error)


Back

Telugu - Word Division


చింతయ చిత్త శ్రీ పరమ శివం చింతిత భక్తిం
గురు గుహ వందిత మూర్తిం విశ్వ-ఉత్పత్తిం
బహు-తర కీర్తిం భక్త ప్రీతిం
సంతతం అచ్యుత పంకజ భవ నుత శంకరం కాంచీ-ఈశం


Kannada


English Devanagari Tamil Telugu Malayalam 


ಚಿಂತಯ ಚಿತ್ತ - ರಾಗಂ ಶಂಕರಾಭರಣಂ - ತಾಳಂ -
(ನೋಟ್ಟು-ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯಂ)

ಚಿಂತಯ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಶಿವಂ ಚಿಂತಿತ ಭಕ್ತಿಂ
ಗುರು ಗುಹ ವಂದಿತ ಮೂರ್ತಿಂ ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಂ
ಬಹು-ತರ ಕೀರ್ತಿಂ ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತಿಂ
ಸಂತತಂ ಅಚ್ಯುತ ಪಂಕಜ ಭವ ನುತ ಶಂಕರಂ ಕಾಂಚೀಶಂ

variations -
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಂ - ವಿಶ್ವೋತ್ಪತಿಂ (ವಿಶ್ವೋತ್ಪತಿಂ - seems to be error)


Back

Kannada- Word Division


ಚಿಂತಯ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಶಿವಂ ಚಿಂತಿತ ಭಕ್ತಿಂ
ಗುರು ಗುಹ ವಂದಿತ ಮೂರ್ತಿಂ ವಿಶ್ವ-ಉತ್ಪತ್ತಿಂ
ಬಹು-ತರ ಕೀರ್ತಿಂ ಭಕ್ತ ಪ್ರೀತಿಂ
ಸಂತತಂ ಅಚ್ಯುತ ಪಂಕಜ ಭವ ನುತ ಶಂಕರಂ ಕಾಂಚೀ-ಈಶಂ


Malayalam


English Devanagari Tamil Telugu Kannada 


ചിന്തയ ചിത്ത - രാഗം ശങ്കരാഭരണമ് - താളം -
(നോട്ടു-സ്വര സാഹിത്യമ്)

ചിന്തയ ചിത്ത ശ്രീ പരമ ശിവം ചിന്തിത ഭക്തിം
ഗുരു ഗുഹ വന്ദിത മൂര്തിം വിശ്വോത്പത്തിം
ബഹു-തര കീര്തിം ഭക്ത പ്രീതിം
സന്തതം അച്യുത പങ്കജ ഭവ നുത ശങ്കരം കാഞ്ചീശമ്

variations -
വിശ്വോത്പത്തിം - വിശ്വോത്പതിം (വിശ്വോത്പതിം - seems to be error)


Back

Malayalam - Word Division


ചിന്തയ ചിത്ത ശ്രീ പരമ ശിവം ചിന്തിത ഭക്തിം
ഗുരു ഗുഹ വന്ദിത മൂര്തിം വിശ്വ-ഉത്പത്തിം
ബഹു-തര കീര്തിം ഭക്ത പ്രീതിം
സന്തതം അച്യുത പങ്കജ ഭവ നുത ശങ്കരം കാഞ്ചീ-ഈശമ്


English Devanagari Tamil Telugu Kannada 


Updated on 06 Sep 2016