Sunday, August 31, 2008

Dikshitar Kriti - Sri Visvanatham Bhajeham - Ragamalika

SrI viSva nAthaM bhajEham - caturdaSa rAga mAlikA - tALaM Adi


Meaning of Kriti-1
Meaning of Kriti-2

English


Devanagari Tamil Telugu Kannada Malayalam 


pallavi
1. SrI rAgaM
SrI viSva nAthaM bhajE(a)haM
caturdaSa bhuvana rUpa -
rAga mAlikAbharaNa dharaNAntaHkaraNam

2. Arabhi rAgaM
Srita jana saMsAra bhItyApahaM
AdhyAtmikAdi tApa traya manO-bhItyApaham

anupallavi
3. gauri rAgaM
SrI viSAlAkshI gaurISaM sakala nishkaLa rUpa -
saccidAnanda-maya gaurISam

4. nATa rAgaM
citra viSva nATaka prakASaM
jagatprakASaka bhAskara -
SaSAnka kOTi kOTi prakASam

5. gauLa rAgaM
gOvindAdi vinuta gauLAngaM
kshIra kundEndu karpUrAdi
vijaya bhasitOddhULita gauLAngam

6. mOhana rAgaM
guru guha sammOhana-kara lingaM
pancI-kRta panca mahA bhUta
prapancAdi mOhana-kara lingam

vilOma - mOhana rAgaM
virinci vishNu rudra mUrti-mayam

vilOma - gauLa rAgaM
vishaya pancaka rahitaM abhayam

vilOma - nATa rAgaM
niratiSaya sukhada nipuNa-taram

vilOma - gauri rAgaM
nigama sAraM ISvaraM amaram

vilOma - Arabhi rAgaM
smara haraM parama SivaM atulam

vilOma - SrI rAgaM
sarasa sadaya hRdaya nilayaM aniSam

caraNam
7. sAma rAgaM
sadASivaM sAma gAna vinutaM
prakRtyAdi sapta rUpa sAma gAna vinutam

8. lalita rAgaM
sanmAtraM lalita hRdaya viditaM
kAma krOdhAdi rahita lalita hRdaya viditam

9. bhairava rAgaM
cidAkASa bhairavaM pura haraM
vidhi kapAla tri-SUla dhara bhairavaM
pura haram

10. sAranga rAgaM
citsabhESvaraM sAranga dharaM
dArukA vana tapO-dhana -
kalpita sAranga dharam

11. SankarAbharaNa rAgaM
sadA ASrayAmi SankarAbharaNaM
cintitArtha vitaraNa dhurINa-tara
mANikya-maya SankarAbharaNam

12. kAmbhOji rAgaM
sadgati dAyakAmbhOja caraNaM
dharmArthAdi nikhila purushArtha prada -
samartha -tarAmbhOja caraNam

13. dEva kriya rAgaM
vadAnya dEva kriyA khElanaM
sRshTi sthiti vilaya tirOdhAnAnugraha -
karaNa kriyA khElanam

14. bhUpALa rAgaM
vaidya linga bhUpAla pAlanaM
SrI pura nirRti bhAga garta tIra -
sthira-tara bhU-pAla pAlanam

vilOma - bhUpALa rAgaM
guru guhESa sura narESaM aniSam

vilOma - dEva kriya rAgaM
kuja budhAdi graha gati vihitam

vilOma - kAmbhOji rAgaM
varadaM anala ravi SaSi nayanam

vilOma - SankarAbharaNa rAgaM
vanaja candra sannibha vadanam

vilOma - sAranga rAgaM
para haMsaM Ananda nartanam

vilOma - bhairava rAgaM
patita pAvana- karaNaM agha haraNam

vilOma - lalitA rAgaM
para-taraM parama manO-laya jayam

vilOma - sAma rAgaM
parAdi vAkprakASa Ananda-mayam

mOhana rAgaM
virinci vishNu rudra mUrti-mayam

gauLa rAgaM
vishaya pancaka rahitaM abhayam

nATa rAgaM
niratiSaya sukhada nipuNa-taram

gauri rAgaM
nigama sAraM ISvaraM amaram

Arabhi rAgaM
smara haraM parama SivaM atulam

SrI rAgaM
sarasa sadaya hRdaya nilayaM aniSaM

variations -
nilayaM aniSam - nilayam
sadA ASrayAmi - sadASrayAmi
vitaraNa - vitaraNaM
dharmArthAdi - dharmAdi
samartha - samasta
karaNa kriyA - kAraNa kriyA
sthira-tara - sthita vara
guru guhESa - guru gaNESa
karaNaM - karaNa
agha haraNam - mada haraNam

kshEtra - kuzhikkarai - kASi viSvanAtha

garta tIra - literal translation of 'kuzhikkarai'


Back

English - Word Division


pallavi
1. SrI rAgaM
SrI viSva nAthaM bhajE-ahaM
caturdaSa bhuvana rUpa -
rAga mAlikA-AbharaNa dharaNa-antaH-karaNam

2. Arabhi rAgaM
Srita jana saMsAra bhIti-apahaM
Adhi-Atmika-Adi tApa traya manO-bhIti-apaham

anupallavi
3. gauri rAgaM
SrI viSAla-akshI gaurI-ISaM sakala nishkaLa rUpa -
sat-cit-Ananda-maya gaurI-ISam

4. nATa rAgaM
citra viSva nATaka prakASaM
jagat-prakASaka bhAskara -
SaSa-anka kOTi kOTi prakASam

5. gauLa rAgaM
gOvinda-Adi vinuta gauLa-angaM
kshIra kunda-indu karpUra-Adi
vijaya bhasita-uddhULita gauLa-angam

6. mOhana rAgaM
guru guha sammOhana-kara lingaM
pancI-kRta panca mahA bhUta
prapanca-Adi mOhana-kara lingam

vilOma - mOhana rAgaM
virinci vishNu rudra mUrti-mayam

vilOma - gauLa rAgaM
vishaya pancaka rahitaM abhayam

vilOma - nATa rAgaM
niratiSaya sukhada nipuNa-taram

vilOma - gauri rAgaM
nigama sAraM ISvaraM amaram

vilOma - Arabhi rAgaM
smara haraM parama SivaM atulam

vilOma - SrI rAgaM
sarasa sadaya hRdaya nilayaM aniSam

caraNam
7. sAma rAgaM
sadA-SivaM sAma gAna vinutaM
prakRti-Adi sapta rUpa sAma gAna vinutam

8. lalita rAgaM
sat-mAtraM lalita hRdaya viditaM
kAma krOdha-Adi rahita lalita hRdaya viditam

9. bhairava rAgaM
cit-AkASa bhairavaM pura haraM
vidhi kapAla tri-SUla dhara bhairavaM
pura haram

10. sAranga rAgaM
cit-sabhA-ISvaraM sAranga dharaM
dArukA vana tapO-dhana -
kalpita sAranga dharam

11. SankarAbharaNa rAgaM
sadA ASrayAmi SankarAbharaNaM
cintita-artha vitaraNa dhurINa-tara
mANikya-maya SankarAbharaNam

12. kAmbhOji rAgaM
sat-gati dAyaka-ambhOja caraNaM
dharma-artha-Adi nikhila purusha-artha prada -
samartha-tara-ambhOja caraNam

13. dEva kriya rAgaM
vadAnya dEva kriyA khElanaM
sRshTi sthiti vilaya tirOdhAna-anugraha -
karaNa kriyA khElanam

14. bhUpALa rAgaM
vaidya linga bhU-pAla pAlanaM
SrI pura nirRti bhAga garta tIra -
sthira-tara bhU-pAla pAlanam

vilOma - bhUpALa rAgaM
guru guha-ISa sura nara-ISaM aniSam

vilOma - dEva kriya rAgaM
kuja budha-Adi graha gati vihitam

vilOma - kAmbhOji rAgaM
varadaM anala ravi SaSi nayanam

vilOma - SankarAbharaNa rAgaM
vanaja candra sannibha vadanam

vilOma - sAranga rAgaM
para haMsaM Ananda nartanam

vilOma - bhairava rAgaM
patita pAvana-karaNaM agha haraNam

vilOma - lalitA rAgaM
para-taraM parama manO-laya jayam

vilOma - sAma rAgaM
parA-Adi vAk-prakASa Ananda-mayam

mOhana rAgaM
virinci vishNu rudra mUrti-mayam

gauLa rAgaM
vishaya pancaka rahitaM abhayam

nATa rAgaM
niratiSaya sukhada nipuNa-taram

gauri rAgaM
nigama sAraM ISvaraM amaram

Arabhi rAgaM
smara haraM parama SivaM atulam

SrI rAgaM
sarasa sadaya hRdaya nilayaM aniSaM

Meaning


pallavi
1. SrI rAgaM
bhajE-ahaM                      - I worship
SrI viSva nAthaM                - Vishvanatha, the master of the universe,
caturdaSa bhuvana rUpa rAga mAlikA-AbharaNa dharaNa-antaH-karaNam - the one who resides in the hearts of those who don the garland of (fourteen) Ragas, which represents the fourteen worlds,

2. Arabhi rAgaM
Srita jana saMsAra bhIti-apahaM - the remover of fear of Samsara (worldly existence) in those whose have sought refuge,
Adhi-Atmika-Adi tApa traya manO-bhIti-apaham - the annihilator of fear in the mind, for the three kinds of sufferings beginning with Adhyatmika,

anupallavi
3. gauri rAgaM

SrI viSAla-akshI gaurI-ISaM     - the lord of Goddess Vishalakshi who is also called Gauri,
sakala nishkaLa rUpa            - the one with and without form,
sat-cit-Ananda-maya             - the embodiment of existence - consciousness-bliss,
gaurI-ISam                      - the lord of Gauri,

4. nATa rAgaM
citra viSva nATaka prakASaM    - the one who has manifested as the drama that is the amazing universe,
jagat-prakASaka bhAskara-SaSa-anka kOTi kOTi prakASam - the one resplendent as crores and crores (i.e. countless) sun and moon which illuminate this world,

5. gauLa rAgaM
gOvinda-Adi vinuta              - the one extolled by Vishnu,
gauLa-angaM                     - the one whose form is pure white,
bhasita-uddhULita gauLa-angam - the one whose limbs are pure white being covered with ash,
kshIra kunda-indu karpUra-Adi vijaya  - (limbs which) surpass milk, jasmine, moon and camphor (in whiteness),

6. mOhana rAgaM
guru guha sammOhana-kara lingam - the one taking the form of a Linga which enchants Guruguha,
prapanca-Adi mOhana-kara lingam - the one taking the form of a Linga which enchants the entire universe,
pancI-kRta panca mahA bhUta   - (the universe) made of the five great elements, which have become five (from a single source),

vilOma - mOhana rAgaM
virinci vishNu rudra mUrti-mayam - the one embodied as Brahma, Vishnu and Rudra,

vilOma - gauLa rAgaM
vishaya pancaka rahitaM         - the one transcending the five sense-objects,
abhayam                         - the one who assures fearlessness,

vilOma - nATa rAgaM
niratiSaya sukhada nipuNa-taram - the great expert at conferring unsurpassed bliss,

vilOma - gauri rAgaM
nigama sAraM                    - the essence of the Vedas,
ISvaraM                         - the sovereign ruler (of the universe),
Amaram                          - the immortal one,

vilOma - Arabhi rAgaM
smara haraM                     - the destroyer of Manmatha,
parama SivaM                    - the  supreme auspicious one,
atulam                          - the matchless one,

vilOma - SrI rAgaM
sarasa sadaya hRdaya nilayaM   - the one residing in hearts that are graceful and merciful,
aniSam                          - always

caraNam
7. sAma rAgaM

sadA-SivaM                      - the ever auspicious one,
sAma gAna vinutaM               - the one celebrated by the chanting of Sama Veda,
prakRti-Adi sapta rUpa-sAma gAna vinutam - the one celebrated by the chanting of Sama Veda, which is formed of seven (notes) beginning with Prakrti ,

8. lalita rAgaM
sat-mAtraM                      - the sheer embodiment of truth,
lalita hRdaya viditaM           - the one known only by those of gracious hearts,
kAma krOdha-Adi rahita lalita hRdaya viditam - the one appreciated by those of refined hearts, devoid of desire, anger etc.,

9. bhairava rAgaM
cit-AkASa bhairavaM             - the one who is Bhairava, dwelling in the inner space,
pura haraM                      - the destroyer of Tripuras,
vidhi kapAla tri-SUla dhara     - the one bearing the skull of Brahma, and a trident,
bhairavaM                       - the terrible one,
pura haram                      - the destroyer of Tripuras,

10. sAranga rAgaM
cit-sabhA-ISvaraM               - the lord of the (dancing) hall of consciousness,
sAranga dharaM                 - the one holding a deer,
dArukA vana tapO-dhana-kalpita sAranga dharam - the one holding a deer that was created by the Rishis of Daruka forest,

11. SankarAbharaNa rAgaM
sadA ASrayAmi                   - I always surrender to
SankarAbharaNaM                 - the one wearing auspicious ornaments,
cintita-artha vitaraNa dhurINa-tara - the foremost among those who confer desired objects,
mANikya-maya SankarAbharaNam - the one wearing ruby- filled auspicious ornaments,

12. kAmbhOji rAgaM
sat-gati dAyaka-ambhOja caraNaM - the one whose lotus-feet give salvation,
dharma-artha-Adi nikhila purusha-artha prada -samartha-tara-ambhOja caraNam - the one whose lotus-feet are very skilled at granting all the (four) purposes of human existence, beginning with Dharma and Artha,

13. dEva kriya rAgaM
vadAnya                         - the generous giver,
dEva kriyA khElanaM             - the one who playfully executes endeavours  for the Devas
sRshTi sthiti vilaya tirOdhAna-anugraha -karaNa kriyA khElanam - the one who playfully performs the (five) cosmic actions viz. creation, maintenance, dissolution, concealment and grace,

14. bhUpALa rAgaM
vaidya linga bhU-pAla pAlanaM   - the protector of King Vaidyalinga,
SrI pura nirRti bhAga garta tIra-sthira-tara bhU-pAla pAlanam - the protector of the king well-established in Gartatira (Kuzhikkarai) which is to the south-west of Tiruvarur,

vilOma - bhUpALa rAgaM
guru guha-ISa                   - the lord of Guruguha,
sura nara-ISaM                  - the lord of gods and men,
aniSam                          - always,

vilOma - dEva kriya rAgaM
kuja budha-Adi graha gati vihitam - the one who ordains the movement of the planets  such as Kuja (Mars) and Budha (Mercury),

vilOma - kAmbhOji rAgaM
varadaM                         - the giver of boons,
anala ravi SaSi nayanam         - the one whose eyes are fire, sun and moon,

vilOma - SankarAbharaNa rAgaM
vanaja candra sannibha vadanam  - the one whose face shines likes the lotus and moon,

vilOma - sAranga rAgaM
para haMsaM                     - the supreme Yogi,
Ananda nartanam                 - the one who performs the dance of joy,

vilOma - bhairava rAgaM
patita pAvana-karaNaM           - the purifier of the fallen,
agha haraNam                    - the remover of sins,

vilOma - lalitA rAgaM
para-taraM                      - the one greater than the greatest,
parama manO-laya jayam          - the one who conquers the absorption of the mind,

vilOma - sAma rAgaM
parA-Adi vAk-prakASa            - the one who manifests as the four types of speech starting with Paraa,
Ananda-mayam                    - the blissful one,

mOhana rAgaM
virinci vishNu rudra mUrti-mayam - the one who is himself Brahma, Vishnu and Rudra,

gauLa rAgaM
vishaya pancaka rahitaM         - the one devoid of (the disturbances  caused by) the five sense-objects,
abhayam                         - the one who grants freedom from fear,

nATa rAgaM
niratiSaya sukhada nipuNa-taram - the very skillful one bestowing unsurpassed bliss,

gauri rAgaM
nigama sAraM                    - the essence of the Vedas,
ISvaraM                         - the lord (of the universe),
amaram                          - the divine one,

Arabhi rAgaM
smara haraM                     - the destroyer of Manmatha,
parama SivaM                    - the  embodiment of the highest auspiciousness or good,
atulam                          - the peerless one,

SrI rAgaM
sarasa sadaya hRdaya nilayaM   - the dweller of hearts that are elegantly compassionate hearts,
aniSaM                          - forever.

Comments:
  • The three kinds of suffering are:
    1. AdhyAtmika, sufferings from one's own mind and body
    2. Adhidaivika, sufferings arising from unseen forces, gods and nature
    3. Adhibhautika, sufferings from other living creatures
  • Vak or speech is classified as four : Paraa, Pratyak, Madhyama and Vaikhari. They range from the subtlest to the grossest. Vaikhari is the audible or spoken word.

Devanagari


English Tamil Telugu Kannada Malayalam 


श्री विश्व नाथं भजेहम् - चतुर्दश राग मालिका - ताळं आदि

पल्लवि
1. श्री रागं
श्री विश्व नाथं भजेऽहं
चतुर्दश भुवन रूप -
राग मालिकाभरण धरणान्तःकरणम्

2. आरभि रागं
श्रित जन संसार भीत्यापहं
आध्यात्मिकादि ताप त्रय मनो-भीत्यापहम्

अनुपल्लवि
3. गौरि रागं
श्री विशालाक्षी गौरीशं सकल निष्कळ रूप -
सच्चिदानन्द-मय गौरीशम्

4. नाट रागं
चित्र विश्व नाटक प्रकाशं
जगत्प्रकाशक भास्कर -
शशाङ्क कोटि कोटि प्रकाशम्

5. गौळ रागं
गोविन्दादि विनुत गौळाङ्गं
क्षीर कुन्देन्दु कर्पूरादि
विजय भसितोद्धूळित गौळाङ्गम्

6. मोहन रागं
गुरु गुह सम्मोहन-कर लिङ्गं
पञ्ची-कृत पञ्च महा भूत
प्रपञ्चादि मोहन-कर लिङ्गम्

विलोम - मोहन रागं
विरिञ्चि विष्णु रुद्र मूर्ति-मयम्

विलोम - गौळ रागं
विषय पञ्चक रहितं अभयम्

विलोम - नाट रागं
निरतिशय सुखद निपुण-तरम्

विलोम - गौरि रागं
निगम सारं ईश्वरं अमरम्

विलोम - आरभि रागं
स्मर हरं परम शिवं अतुलम्

विलोम - श्री रागं
सरस सदय हृदय निलयं अनिशम्

चरणम्
7. साम रागं
सदाशिवं साम गान विनुतं
प्रकृत्यादि सप्त रूप साम गान विनुतम्

8. ललित रागं
सन्मात्रं ललित हृदय विदितं
काम क्रोधादि रहित ललित हृदय विदितम्

9. भैरव रागं
चिदाकाश भैरवं पुर हरं
विधि कपाल त्रि-शूल धर भैरवं
पुर हरम्

10. सारङ्ग रागं
चित्सभेश्वरं सारङ्ग धरं
दारुका वन तपो-धन -
कल्पित सारङ्ग धरम्

11. शङ्कराभरण रागं
सदा आश्रयामि शङ्कराभरणं
चिन्तितार्थ वितरण धुरीण-तर
माणिक्य-मय शङ्कराभरणम्

12. काम्भोजि रागं
सद्गति दायकाम्भोज चरणं
धर्मार्थादि निखिल पुरुषार्थ प्रद -
समर्थ-तराम्भोज चरणम्

13. देव क्रिय रागं
वदान्य देव क्रिया खेलनं
सृष्टि स्थिति विलय तिरोधानानुग्रह -
करण क्रिया खेलनम्

14. भूपाळ रागं
वैद्य लिङ्ग भूपाल पालनं
श्री पुर निर्ऋति भाग गर्त तीर -
स्थिर-तर भू-पाल पालनम्

विलोम - भूपाळ रागं
गुरु गुहेश सुर नरेशं अनिशम्

विलोम - देव क्रिय रागं
कुज बुधादि ग्रह गति विहितम्

विलोम - काम्भोजि रागं
वरदं अनल रवि शशि नयनम्

विलोम - शङ्कराभरण रागं
वनज चन्द्र सन्निभ वदनम्

विलोम - सारङ्ग रागं
पर हंसं आनन्द नर्तनम्

विलोम - भैरव रागं
पतित पावन-करणं अघ हरणम्

विलोम - ललिता रागं
पर-तरं परम मनो-लय जयम्

विलोम - साम रागं
परादि वाक्प्रकाश आनन्द-मयम्

मोहन रागं
विरिञ्चि विष्णु रुद्र मूर्ति-मयम्

गौळ रागं
विषय पञ्चक रहितं अभयम्

नाट रागं
निरतिशय सुखद निपुण-तरम्

गौरि रागं
निगम सारं ईश्वरं अमरम्

आरभि रागं
स्मर हरं परम शिवं अतुलम्

श्री रागं
सरस सदय हृदय निलयं अनिशं

variations -
निलयं अनिशम् - निलयम्
सदा आश्रयामि - सदाश्रयामि
वितरण - वितरणं
धर्मार्थादि - धर्मादि
समर्थ - समस्त
करण क्रिया - कारण क्रिया
स्थिर-तर - स्थित वर
गुरु गुहेश - गुरु गणेश
करणं - करण
अघ हरणम् - मद हरणम्


Back

Devanagari - Word Division


पल्लवि
1. श्री रागं
श्री विश्व नाथं भजे-अहं
चतुर्दश भुवन रूप -
राग मालिका-आभरण धरण-अन्तः-करणम्

2. आरभि रागं
श्रित जन संसार भीति-अपहं
आधि-आत्मिक-आदि ताप त्रय मनो-भीति-अपहम्

अनुपल्लवि
3. गौरि रागं
श्री विशाल-अक्षी गौरी-ईशं सकल निष्कळ रूप -
सत्-चित्-आनन्द-मय गौरी-ईशम्

4. नाट रागं
चित्र विश्व नाटक प्रकाशं
जगत्-प्रकाशक भास्कर -
शश-अङ्क कोटि कोटि प्रकाशम्

5. गौळ रागं
गोविन्द-आदि विनुत गौळ-अङ्गं
क्षीर कुन्द-इन्दु कर्पूर-आदि
विजय भसित-उद्धूळित गौळ-अङ्गम्

6. मोहन रागं
गुरु गुह सम्मोहन-कर लिङ्गं
पञ्ची-कृत पञ्च महा भूत
प्रपञ्च-आदि मोहन-कर लिङ्गम्

विलोम - मोहन रागं
विरिञ्चि विष्णु रुद्र मूर्ति-मयम्

विलोम - गौळ रागं
विषय पञ्चक रहितं अभयम्

विलोम - नाट रागं
निरतिशय सुखद निपुण-तरम्

विलोम - गौरि रागं
निगम सारं ईश्वरं अमरम्

विलोम - आरभि रागं
स्मर हरं परम शिवं अतुलम्

विलोम - श्री रागं
सरस सदय हृदय निलयं अनिशम्

चरणम्
7. साम रागं
सदा-शिवं साम गान विनुतं
प्रकृति-आदि सप्त रूप साम गान विनुतम्

8. ललित रागं
सत्-मात्रं ललित हृदय विदितं
काम क्रोध-आदि रहित ललित हृदय विदितम्

9. भैरव रागं
चित्-आकाश भैरवं पुर हरं
विधि कपाल त्रि-शूल धर भैरवं
पुर हरम्

10. सारङ्ग रागं
चित्-सभा-ईश्वरं सारङ्ग धरं
दारुका वन तपो-धन -
कल्पित सारङ्ग धरम्

11. शङ्कराभरण रागं
सदा आश्रयामि शङ्कराभरणं
चिन्तित-अर्थ वितरण धुरीण-तर
माणिक्य-मय शङ्कराभरणम्

12. काम्भोजि रागं
सत्-गति दायक-अम्भोज चरणं
धर्म-अर्थ-आदि निखिल पुरुष-अर्थ प्रद -
समर्थ-तर-अम्भोज चरणम्

13. देव क्रिय रागं
वदान्य देव क्रिया खेलनं
सृष्टि स्थिति विलय तिरोधान-अनुग्रह -
करण क्रिया खेलनम्

14. भूपाळ रागं
वैद्य लिङ्ग भू-पाल पालनं
श्री पुर निर्ऋति भाग गर्त तीर -
स्थिर-तर भू-पाल पालनम्

विलोम - भूपाळ रागं
गुरु गुह-ईश सुर नर-ईशं अनिशम्

विलोम - देव क्रिय रागं
कुज बुध-आदि ग्रह गति विहितम्

विलोम - काम्भोजि रागं
वरदं अनल रवि शशि नयनम्

विलोम - शङ्कराभरण रागं
वनज चन्द्र सन्निभ वदनम्

विलोम - सारङ्ग रागं
पर हंसं आनन्द नर्तनम्

विलोम - भैरव रागं
पतित पावन-करणं अघ हरणम्

विलोम - ललिता रागं
पर-तरं परम मनो-लय जयम्

विलोम - साम रागं
परा-आदि वाक्-प्रकाश आनन्द-मयम्

मोहन रागं
विरिञ्चि विष्णु रुद्र मूर्ति-मयम्

गौळ रागं
विषय पञ्चक रहितं अभयम्

नाट रागं
निरतिशय सुखद निपुण-तरम्

गौरि रागं
निगम सारं ईश्वरं अमरम्

आरभि रागं
स्मर हरं परम शिवं अतुलम्

श्री रागं
सरस सदय हृदय निलयं अनिशं


Tamil


English Devanagari Telugu Kannada Malayalam 

ஸ்ரீ விஸ்1வ நாத2ம் ப4ஜேஹம் - சதுர்த31 ராக3 மாலிகா - தாளம் ஆதி3

பல்லவி
1. ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸ்ரீ விஸ்1வ நாத2ம் ப4ஜேऽஹம்
சதுர்த31 பு4வன ரூப -
ராக3 மாலிகாப4ரண த4ரணாந்த:கரணம்

2. ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்1ரித ஜன ஸம்ஸார பீ4த்யாபஹம்
ஆத்4யாத்மிகாதி3 தாப த்ரய மனோ-பீ4த்யாபஹம்

அனுபல்லவி
3. கௌ3ரி ராக3ம்
ஸ்ரீ விஸா1லாக்ஷீ கௌ3ரீஸ1ம் ஸகல நிஷ்கள ரூப -
ஸச்சிதா3னந்த3-மய கௌ3ரீஸ1ம்

4. நாட ராக3ம்
சித்ர விஸ்1வ நாடக ப்ரகாஸ1ம்
ஜக3த்ப்ரகாஸ1க பா4ஸ்கர -
1ஸா1ங்க கோடி கோடி ப்ரகாஸ1ம்

5. கௌ3ள ராக3ம்
கோ3விந்தா3தி3 வினுத கௌ3ளாங்க3ம்
க்ஷீர குந்தே3ந்து3 கர்பூராதி3
விஜய ப4ஸிதோத்3தூ4ளித கௌ3ளாங்க3ம்

6. மோஹன ராக3ம்
கு3ரு கு3ஹ ஸம்மோஹன-கர லிங்க3ம்
பஞ்சீ-க்ரு2த பஞ்ச மஹா பூ4
ப்ரபஞ்சாதி3 மோஹன-கர லிங்க3ம்

விலோம - மோஹன ராக3ம்
விரிஞ்சி விஷ்ணு ருத்3ர மூர்தி-மயம்

விலோம - கௌ3ள ராக3ம்
விஷய பஞ்சக ரஹிதம் அப4யம்

விலோம - நாட ராக3ம்
நிரதிஸ1ய ஸுக23 நிபுண-தரம்

விலோம - கௌ3ரி ராக3ம்
நிக3ம ஸாரம் ஈஸ்1வரம் அமரம்

விலோம - ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்மர ஹரம் பரம ஸி1வம் அதுலம்

விலோம - ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸரஸ ஸத3ய ஹ்ரு23 நிலயம் அனிஸ1ம்

சரணம்
7. ஸாம ராக3ம்
ஸதா3ஸி1வம் ஸாம கா3ன வினுதம்
ப்ரக்ரு2த்யாதி3 ஸப்த ரூப ஸாம கா3ன வினுதம்

8. லலித ராக3ம்
ஸன்மாத்ரம் லலித ஹ்ரு23ய விதி3தம்
காம க்ரோதா4தி3 ரஹித லலித ஹ்ரு23ய விதி3தம்

9. பை4ரவ ராக3ம்
சிதா3காஸ1 பை4ரவம் புர ஹரம்
விதி4 கபால த்ரி-ஸூ1ல த4ர பை4ரவம்
புர ஹரம்

10. ஸாரங்க3 ராக3ம்
சித்ஸபே4ஸ்1வரம் ஸாரங்க34ரம்
தா3ருகா வன தபோ-த4ன -
கல்பித ஸாரங்க34ரம்

11. ஸ1ங்கராப4ரண ராக3ம்
ஸதா3 ஆஸ்1ரயாமி 1ங்கராப4ரணம்
சிந்திதார்த2 விதரண து4ரீண-தர
மாணிக்ய-மய ஸ1ங்கராப4ரணம்

12. காம்போ4ஜி ராக3ம்
ஸத்33தி தா3யகாம்போ4ஜ சரணம்
4ர்மார்தா2தி3 நிகி2ல புருஷார்த2 ப்ரத3 -
ஸமர்த2-தராம்போ4ஜ சரணம்

13. தே3வ க்ரிய ராக3ம்
வதா3ன்ய தே3வ க்ரியா கே2லனம்
ஸ்ரு2ஷ்டி ஸ்தி2தி விலய திரோதா4னானுக்3ரஹ -
கரண க்ரியா கே2லனம்

14. பூ4பாள ராக3ம்
வைத்3ய லிங்க3 பூ4பால பாலனம்
ஸ்ரீ புர நிர்ரு2தி பா433ர்த தீர -
ஸ்தி2ர-தர பூ4-பால பாலனம்

விலோம - பூ4பாள ராக3ம்
கு3ரு கு3ஹேஸ1 ஸுர நரேஸ1ம் அனிஸ1ம்

விலோம - தே3வ க்ரிய ராக3ம்
குஜ பு3தா4தி3 க்3ரஹ க3தி விஹிதம்

விலோம - காம்போ4ஜி ராக3ம்
வரத3ம் அனல ரவி ஸ1ஸி1 நயனம்

விலோம - ஸ1ங்கராப4ரண ராக3ம்
வனஜ சந்த்3ர ஸன்னிப4 வத3னம்

விலோம - ஸாரங்க3 ராக3ம்
பர ஹம்ஸம் ஆனந்த3 நர்தனம்

விலோம - பை4ரவ ராக3ம்
பதித பாவன-கரணம் அக4 ஹரணம்

விலோம - லலிதா ராக3ம்
பர-தரம் பரம மனோ-லய ஜயம்

விலோம - ஸாம ராக3ம்
பராதி3 வாக்ப்ரகாஸ1 ஆனந்த3-மயம்

மோஹன ராக3ம்
விரிஞ்சி விஷ்ணு ருத்3ர மூர்தி-மயம்

கௌ3ள ராக3ம்
விஷய பஞ்சக ரஹிதம் அப4யம்

நாட ராக3ம்
நிரதிஸ1ய ஸுக23 நிபுண-தரம்

கௌ3ரி ராக3ம்
நிக3ம ஸாரம் ஈஸ்1வரம் அமரம்

ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்மர ஹரம் பரம ஸி1வம் அதுலம்

ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸரஸ ஸத3ய ஹ்ரு23ய நிலயம் அனிஸ1ம்

variations -
நிலயம் அனிஸ1ம் - நிலயம்
ஸதா3 ஆஸ்1ரயாமி - ஸதா3ஸ்1ரயாமி
விதரண - விதரணம்
4ர்மார்தா2தி3 - த4ர்மாதி3
ஸமர்த2 - ஸமஸ்த
கரண க்ரியா - காரண க்ரியா
ஸ்தி2ர-தர - ஸ்தி2த வர
கு3ரு கு3ஹேஸ1 - கு3ரு க3ணேஸ1
கரணம் - கரண
அக4 ஹரணம் - மத3 ஹரணம்


Back

Tamil - Word Division


பல்லவி
1. ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸ்ரீ விஸ்1வ நாத2ம் ப4ஜே-அஹம்
சதுர்த31 பு4வன ரூப -
ராக3 மாலிகா-ஆப4ரண த4ரண-அந்த:-கரணம்

2. ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்1ரித ஜன ஸம்ஸார பீ4தி-அபஹம்
ஆதி4-ஆத்மிக-ஆதி3 தாப த்ரய மனோ-பீ4தி-அபஹம்

அனுபல்லவி
3. கௌ3ரி ராக3ம்
ஸ்ரீ விஸா1ல-அக்ஷீ கௌ3ரீ-ஈஸ1ம் ஸகல நிஷ்கள ரூப -
ஸத்-சித்-ஆனந்த3-மய கௌ3ரீ-ஈஸ1ம்

4. நாட ராக3ம்
சித்ர விஸ்1வ நாடக ப்ரகாஸ1ம்
ஜக3த்-ப்ரகாஸ1க பா4ஸ்கர -
11-அங்க கோடி கோடி ப்ரகாஸ1ம்

5. கௌ3ள ராக3ம்
கோ3விந்த3-ஆதி3 வினுத கௌ3ள-அங்க3ம்
க்ஷீர குந்த3-இந்து3 கர்பூர-ஆதி3
விஜய ப4ஸித-உத்3தூ4ளித கௌ3ள-அங்க3ம்

6. மோஹன ராக3ம்
கு3ரு கு3ஹ ஸம்மோஹன-கர லிங்க3ம்
பஞ்சீ-க்ரு2த பஞ்ச மஹா பூ4
ப்ரபஞ்ச-ஆதி3 மோஹன-கர லிங்க3ம்

விலோம - மோஹன ராக3ம்
விரிஞ்சி விஷ்ணு ருத்3ர மூர்தி-மயம்

விலோம - கௌ3ள ராக3ம்
விஷய பஞ்சக ரஹிதம் அப4யம்

விலோம - நாட ராக3ம்
நிரதிஸ1ய ஸுக23 நிபுண-தரம்

விலோம - கௌ3ரி ராக3ம்
நிக3ம ஸாரம் ஈஸ்1வரம் அமரம்

விலோம - ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்மர ஹரம் பரம ஸி1வம் அதுலம்

விலோம - ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸரஸ ஸத3ய ஹ்ரு23ய நிலயம் அனிஸ1ம்

சரணம்
7. ஸாம ராக3ம்
ஸதா3-ஸி1வம் ஸாம கா3ன வினுதம்
ப்ரக்ரு2தி-ஆதி3 ஸப்த ரூப ஸாம கா3ன வினுதம்

8. லலித ராக3ம்
ஸத்-மாத்ரம் லலித ஹ்ரு23ய விதி3தம்
காம க்ரோத4-ஆதி3 ரஹித லலித ஹ்ரு23ய விதி3தம்

9. பை4ரவ ராக3ம்
சித்-ஆகாஸ1 பை4ரவம் புர ஹரம்
விதி4 கபால த்ரி-ஸூ1ல த4ர பை4ரவம்
புர ஹரம்

10. ஸாரங்க3 ராக3ம்
சித்-ஸபா4-ஈஸ்1வரம் ஸாரங்க34ரம்
தா3ருகா வன தபோ-த4ன -
கல்பித ஸாரங்க34ரம்

11. ஸ1ங்கராப4ரண ராக3ம்
ஸதா3 ஆஸ்1ரயாமி ஸ1ங்கராப4ரணம்
சிந்தித-அர்த2 விதரண து4ரீண-தர
மாணிக்ய-மய ஸ1ங்கராப4ரணம்

12. காம்போ4ஜி ராக3ம்
ஸத்-க3தி தா3யக-அம்போ4ஜ சரணம்
4ர்ம-அர்த2-ஆதி3 நிகி2ல புருஷ-அர்த2 ப்ரத3 -
ஸமர்த2-தர-அம்போ4ஜ சரணம்

13. தே3வ க்ரிய ராக3ம்
வதா3ன்ய தே3வ க்ரியா கே2லனம்
ஸ்ரு2ஷ்டி ஸ்தி2தி விலய திரோதா4ன-அனுக்3ரஹ -
கரண க்ரியா கே2லனம்

14. பூ4பாள ராக3ம்
வைத்3ய லிங்க3 பூ4-பால பாலனம்
ஸ்ரீ புர நிர்ரு2தி பா433ர்த தீர -
ஸ்தி2ர-தர பூ4-பால பாலனம்

விலோம - பூ4பாள ராக3ம்
கு3ரு கு3ஹ-ஈஸ1 ஸுர நர-ஈஸ1ம் அனிஸ1ம்

விலோம - தே3வ க்ரிய ராக3ம்
குஜ பு34-ஆதி3 க்3ரஹ க3தி விஹிதம்

விலோம - காம்போ4ஜி ராக3ம்
வரத3ம் அனல ரவி ஸ1ஸி1 நயனம்

விலோம - ஸ1ங்கராப4ரண ராக3ம்
வனஜ சந்த்3ர ஸன்னிப4 வத3னம்

விலோம - ஸாரங்க3 ராக3ம்
பர ஹம்ஸம் ஆனந்த3 நர்தனம்

விலோம - பை4ரவ ராக3ம்
பதித பாவன-கரணம் அக4 ஹரணம்

விலோம - லலிதா ராக3ம்
பர-தரம் பரம மனோ-லய ஜயம்

விலோம - ஸாம ராக3ம்
பரா-ஆதி3 வாக்-ப்ரகாஸ1 ஆனந்த3-மயம்

மோஹன ராக3ம்
விரிஞ்சி விஷ்ணு ருத்3ர மூர்தி-மயம்

கௌ3ள ராக3ம்
விஷய பஞ்சக ரஹிதம் அப4யம்

நாட ராக3ம்
நிரதிஸ1ய ஸுக23 நிபுண-தரம்

கௌ3ரி ராக3ம்
நிக3ம ஸாரம் ஈஸ்1வரம் அமரம்

ஆரபி4 ராக3ம்
ஸ்மர ஹரம் பரம ஸி1வம் அதுலம்

ஸ்ரீ ராக3ம்
ஸரஸ ஸத3ய ஹ்ரு23ய நிலயம் அனிஸ1ம்


Telugu


English Devanagari Tamil Kannada Malayalam 


శ్రీ విశ్వ నాథం భజేహం - చతుర్దశ రాగ మాలికా - తాళం ఆది

పల్లవి
1. శ్రీ రాగం
శ్రీ విశ్వ నాథం భజేऽహం
చతుర్దశ భువన రూప -
రాగ మాలికాభరణ ధరణాంతఃకరణం

2. ఆరభి రాగం
శ్రిత జన సంసార భీత్యాపహం
ఆధ్యాత్మికాది తాప త్రయ మనో-భీత్యాపహం

అనుపల్లవి
3. గౌరి రాగం
శ్రీ విశాలాక్షీ గౌరీశం సకల నిష్కళ రూప -
సచ్చిదానంద-మయ గౌరీశం

4. నాట రాగం
చిత్ర విశ్వ నాటక ప్రకాశం
జగత్ప్రకాశక భాస్కర -
శశాంక కోటి కోటి ప్రకాశం

5. గౌళ రాగం
గోవిందాది వినుత గౌళాంగం
క్షీర కుందేందు కర్పూరాది
విజయ భసితోద్ధూళిత గౌళాంగం

6. మోహన రాగం
గురు గుహ సమ్మోహన-కర లింగం
పంచీ-కృత పంచ మహా భూత
ప్రపంచాది మోహన-కర లింగం

విలోమ - మోహన రాగం
విరించి విష్ణు రుద్ర మూర్తి-మయం

విలోమ - గౌళ రాగం
విషయ పంచక రహితం అభయం

విలోమ - నాట రాగం
నిరతిశయ సుఖద నిపుణ-తరం

విలోమ - గౌరి రాగం
నిగమ సారం ఈశ్వరం అమరం

విలోమ - ఆరభి రాగం
స్మర హరం పరమ శివం అతులం

విలోమ - శ్రీ రాగం
సరస సదయ హృదయ నిలయం అనిశం

చరణం
7. సామ రాగం
సదాశివం సామ గాన వినుతం
ప్రకృత్యాది సప్త రూప సామ గాన వినుతం

8. లలిత రాగం
సన్మాత్రం లలిత హృదయ విదితం
కామ క్రోధాది రహిత లలిత హృదయ విదితం

9. భైరవ రాగం
చిదాకాశ భైరవం పుర హరం
విధి కపాల త్రి-శూల ధర భైరవం
పుర హరం

10. సారంగ రాగం
చిత్సభేశ్వరం సారంగ ధరం
దారుకా వన తపో-ధన -
కల్పిత సారంగ ధరం

11. శంకరాభరణ రాగం
సదా ఆశ్రయామి శంకరాభరణం
చింతితార్థ వితరణ ధురీణ-తర
మాణిక్య-మయ శంకరాభరణం

12. కాంభోజి రాగం
సద్గతి దాయకాంభోజ చరణం
ధర్మార్థాది నిఖిల పురుషార్థ ప్రద -
సమర్థ-తరాంభోజ చరణం

13. దేవ క్రియ రాగం
వదాన్య దేవ క్రియా ఖేలనం
సృష్టి స్థితి విలయ తిరోధానానుగ్రహ -
కరణ క్రియా ఖేలనం

14. భూపాళ రాగం
వైద్య లింగ భూపాల పాలనం
శ్రీ పుర నిర్ఋతి భాగ గర్త తీర -
స్థిర-తర భూ-పాల పాలనం

విలోమ - భూపాళ రాగం
గురు గుహేశ సుర నరేశం అనిశం

విలోమ - దేవ క్రియ రాగం
కుజ బుధాది గ్రహ గతి విహితం

విలోమ - కాంభోజి రాగం
వరదం అనల రవి శశి నయనం

విలోమ - శంకరాభరణ రాగం
వనజ చంద్ర సన్నిభ వదనం

విలోమ - సారంగ రాగం
పర హంసం ఆనంద నర్తనం

విలోమ - భైరవ రాగం
పతిత పావన-కరణం అఘ హరణం

విలోమ - లలితా రాగం
పర-తరం పరమ మనో-లయ జయం

విలోమ - సామ రాగం
పరాది వాక్ప్రకాశ ఆనంద-మయం

మోహన రాగం
విరించి విష్ణు రుద్ర మూర్తి-మయం

గౌళ రాగం
విషయ పంచక రహితం అభయం

నాట రాగం
నిరతిశయ సుఖద నిపుణ-తరం

గౌరి రాగం
నిగమ సారం ఈశ్వరం అమరం

ఆరభి రాగం
స్మర హరం పరమ శివం అతులం

శ్రీ రాగం
సరస సదయ హృదయ నిలయం అనిశం

variations -
నిలయం అనిశం - నిలయం
సదా ఆశ్రయామి - సదాశ్రయామి
వితరణ - వితరణం
ధర్మార్థాది - ధర్మాది
సమర్థ - సమస్త
కరణ క్రియా - కారణ క్రియా
స్థిర-తర - స్థిత వర
గురు గుహేశ - గురు గణేశ
కరణం - కరణ
అఘ హరణం - మద హరణం


Back

Telugu - Word Division


పల్లవి
1. శ్రీ రాగం
శ్రీ విశ్వ నాథం భజే-అహం
చతుర్దశ భువన రూప -
రాగ మాలికా-ఆభరణ ధరణ-అంతః-కరణం

2. ఆరభి రాగం
శ్రిత జన సంసార భీతి-అపహం
ఆధి-ఆత్మిక-ఆది తాప త్రయ మనో-భీతి-అపహం

అనుపల్లవి
3. గౌరి రాగం
శ్రీ విశాల-అక్షీ గౌరీ-ఈశం సకల నిష్కళ రూప -
సత్-చిత్-ఆనంద-మయ గౌరీ-ఈశం

4. నాట రాగం
చిత్ర విశ్వ నాటక ప్రకాశం
జగత్-ప్రకాశక భాస్కర -
శశ-అంక కోటి కోటి ప్రకాశం

5. గౌళ రాగం
గోవింద-ఆది వినుత గౌళ-అంగం
క్షీర కుంద-ఇందు కర్పూర-ఆది
విజయ భసిత-ఉద్ధూళిత గౌళ-అంగం

6. మోహన రాగం
గురు గుహ సమ్మోహన-కర లింగం
పంచీ-కృత పంచ మహా భూత
ప్రపంచ-ఆది మోహన-కర లింగం

విలోమ - మోహన రాగం
విరించి విష్ణు రుద్ర మూర్తి-మయం

విలోమ - గౌళ రాగం
విషయ పంచక రహితం అభయం

విలోమ - నాట రాగం
నిరతిశయ సుఖద నిపుణ-తరం

విలోమ - గౌరి రాగం
నిగమ సారం ఈశ్వరం అమరం

విలోమ - ఆరభి రాగం
స్మర హరం పరమ శివం అతులం

విలోమ - శ్రీ రాగం
సరస సదయ హృదయ నిలయం అనిశం

చరణం
7. సామ రాగం
సదా-శివం సామ గాన వినుతం
ప్రకృతి-ఆది సప్త రూప సామ గాన వినుతం

8. లలిత రాగం
సత్-మాత్రం లలిత హృదయ విదితం
కామ క్రోధ-ఆది రహిత లలిత హృదయ విదితం

9. భైరవ రాగం
చిత్-ఆకాశ భైరవం పుర హరం
విధి కపాల త్రి-శూల ధర భైరవం
పుర హరం

10. సారంగ రాగం
చిత్-సభా-ఈశ్వరం సారంగ ధరం
దారుకా వన తపో-ధన -
కల్పిత సారంగ ధరం

11. శంకరాభరణ రాగం
సదా ఆశ్రయామి శంకరాభరణం
చింతిత-అర్థ వితరణ ధురీణ-తర
మాణిక్య-మయ శంకరాభరణం

12. కాంభోజి రాగం
సత్-గతి దాయక-అంభోజ చరణం
ధర్మ-అర్థ-ఆది నిఖిల పురుష-అర్థ ప్రద -
సమర్థ-తర-అంభోజ చరణం

13. దేవ క్రియ రాగం
వదాన్య దేవ క్రియా ఖేలనం
సృష్టి స్థితి విలయ తిరోధాన-అనుగ్రహ -
కరణ క్రియా ఖేలనం

14. భూపాళ రాగం
వైద్య లింగ భూ-పాల పాలనం
శ్రీ పుర నిర్ఋతి భాగ గర్త తీర -
స్థిర-తర భూ-పాల పాలనం

విలోమ - భూపాళ రాగం
గురు గుహ-ఈశ సుర నర-ఈశం అనిశం

విలోమ - దేవ క్రియ రాగం
కుజ బుధ-ఆది గ్రహ గతి విహితం

విలోమ - కాంభోజి రాగం
వరదం అనల రవి శశి నయనం

విలోమ - శంకరాభరణ రాగం
వనజ చంద్ర సన్నిభ వదనం

విలోమ - సారంగ రాగం
పర హంసం ఆనంద నర్తనం

విలోమ - భైరవ రాగం
పతిత పావన-కరణం అఘ హరణం

విలోమ - లలితా రాగం
పర-తరం పరమ మనో-లయ జయం

విలోమ - సామ రాగం
పరా-ఆది వాక్-ప్రకాశ ఆనంద-మయం

మోహన రాగం
విరించి విష్ణు రుద్ర మూర్తి-మయం

గౌళ రాగం
విషయ పంచక రహితం అభయం

నాట రాగం
నిరతిశయ సుఖద నిపుణ-తరం

గౌరి రాగం
నిగమ సారం ఈశ్వరం అమరం

ఆరభి రాగం
స్మర హరం పరమ శివం అతులం

శ్రీ రాగం
సరస సదయ హృదయ నిలయం అనిశం


Kannada


English Devanagari Tamil Telugu Malayalam 


ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ನಾಥಂ ಭಜೇಹಂ - ಚತುರ್ದಶ ರಾಗ ಮಾಲಿಕಾ - ತಾಳಂ ಆದಿ

ಪಲ್ಲವಿ
1. ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ನಾಥಂ ಭಜೇऽಹಂ
ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ರೂಪ -
ರಾಗ ಮಾಲಿಕಾಭರಣ ಧರಣಾಂತಃಕರಣಂ

2. ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಶ್ರಿತ ಜನ ಸಂಸಾರ ಭೀತ್ಯಾಪಹಂ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿ ತಾಪ ತ್ರಯ ಮನೋ-ಭೀತ್ಯಾಪಹಂ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
3. ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಗೌರೀಶಂ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಳ ರೂಪ -
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ-ಮಯ ಗೌರೀಶಂ

4. ನಾಟ ರಾಗಂ
ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕ ಭಾಸ್ಕರ -
ಶಶಾಂಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ

5. ಗೌಳ ರಾಗಂ
ಗೋವಿಂದಾದಿ ವಿನುತ ಗೌಳಾಂಗಂ
ಕ್ಷೀರ ಕುಂದೇಂದು ಕರ್ಪೂರಾದಿ
ವಿಜಯ ಭಸಿತೋದ್ಧೂಳಿತ ಗೌಳಾಂಗಂ

6. ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ಗುರು ಗುಹ ಸಮ್ಮೋಹನ-ಕರ ಲಿಂಗಂ
ಪಂಚೀ-ಕೃತ ಪಂಚ ಮಹಾ ಭೂತ
ಪ್ರಪಂಚಾದಿ ಮೋಹನ-ಕರ ಲಿಂಗಂ

ವಿಲೋಮ - ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಮೂರ್ತಿ-ಮಯಂ

ವಿಲೋಮ - ಗೌಳ ರಾಗಂ
ವಿಷಯ ಪಂಚಕ ರಹಿತಂ ಅಭಯಂ

ವಿಲೋಮ - ನಾಟ ರಾಗಂ
ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದ ನಿಪುಣ-ತರಂ

ವಿಲೋಮ - ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ನಿಗಮ ಸಾರಂ ಈಶ್ವರಂ ಅಮರಂ

ವಿಲೋಮ - ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಸ್ಮರ ಹರಂ ಪರಮ ಶಿವಂ ಅತುಲಂ

ವಿಲೋಮ - ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಸರಸ ಸದಯ ಹೃದಯ ನಿಲಯಂ ಅನಿಶಂ

ಚರಣಂ
7. ಸಾಮ ರಾಗಂ
ಸದಾಶಿವಂ ಸಾಮ ಗಾನ ವಿನುತಂ
ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ಸಪ್ತ ರೂಪ ಸಾಮ ಗಾನ ವಿನುತಂ

8. ಲಲಿತ ರಾಗಂ
ಸನ್ಮಾತ್ರಂ ಲಲಿತ ಹೃದಯ ವಿದಿತಂ
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ರಹಿತ ಲಲಿತ ಹೃದಯ ವಿದಿತಂ

9. ಭೈರವ ರಾಗಂ
ಚಿದಾಕಾಶ ಭೈರವಂ ಪುರ ಹರಂ
ವಿಧಿ ಕಪಾಲ ತ್ರಿ-ಶೂಲ ಧರ ಭೈರವಂ
ಪುರ ಹರಂ

10. ಸಾರಂಗ ರಾಗಂ
ಚಿತ್ಸಭೇಶ್ವರಂ ಸಾರಂಗ ಧರಂ
ದಾರುಕಾ ವನ ತಪೋ-ಧನ -
ಕಲ್ಪಿತ ಸಾರಂಗ ಧರಂ

11. ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗಂ
ಸದಾ ಆಶ್ರಯಾಮಿ ಶಂಕರಾಭರಣಂ
ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ ವಿತರಣ ಧುರೀಣ-ತರ
ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮಯ ಶಂಕರಾಭರಣಂ

12. ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗಂ
ಸದ್ಗತಿ ದಾಯಕಾಂಭೋಜ ಚರಣಂ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿ ನಿಖಿಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರದ -
ಸಮರ್ಥ-ತರಾಂಭೋಜ ಚರಣಂ

13. ದೇವ ಕ್ರಿಯ ರಾಗಂ
ವದಾನ್ಯ ದೇವ ಕ್ರಿಯಾ ಖೇಲನಂ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಲಯ ತಿರೋಧಾನಾನುಗ್ರಹ -
ಕರಣ ಕ್ರಿಯಾ ಖೇಲನಂ

14. ಭೂಪಾಳ ರಾಗಂ
ವೈದ್ಯ ಲಿಂಗ ಭೂಪಾಲ ಪಾಲನಂ
ಶ್ರೀ ಪುರ ನಿರ್ಋತಿ ಭಾಗ ಗರ್ತ ತೀರ -
ಸ್ಥಿರ-ತರ ಭೂ-ಪಾಲ ಪಾಲನಂ

ವಿಲೋಮ - ಭೂಪಾಳ ರಾಗಂ
ಗುರು ಗುಹೇಶ ಸುರ ನರೇಶಂ ಅನಿಶಂ

ವಿಲೋಮ - ದೇವ ಕ್ರಿಯ ರಾಗಂ
ಕುಜ ಬುಧಾದಿ ಗ್ರಹ ಗತಿ ವಿಹಿತಂ

ವಿಲೋಮ - ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗಂ
ವರದಂ ಅನಲ ರವಿ ಶಶಿ ನಯನಂ

ವಿಲೋಮ - ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗಂ
ವನಜ ಚಂದ್ರ ಸನ್ನಿಭ ವದನಂ

ವಿಲೋಮ - ಸಾರಂಗ ರಾಗಂ
ಪರ ಹಂಸಂ ಆನಂದ ನರ್ತನಂ

ವಿಲೋಮ - ಭೈರವ ರಾಗಂ
ಪತಿತ ಪಾವನ-ಕರಣಂ ಅಘ ಹರಣಂ

ವಿಲೋಮ - ಲಲಿತಾ ರಾಗಂ
ಪರ-ತರಂ ಪರಮ ಮನೋ-ಲಯ ಜಯಂ

ವಿಲೋಮ - ಸಾಮ ರಾಗಂ
ಪರಾದಿ ವಾಕ್ಪ್ರಕಾಶ ಆನಂದ-ಮಯಂ

ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಮೂರ್ತಿ-ಮಯಂ

ಗೌಳ ರಾಗಂ
ವಿಷಯ ಪಂಚಕ ರಹಿತಂ ಅಭಯಂ

ನಾಟ ರಾಗಂ
ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದ ನಿಪುಣ-ತರಂ

ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ನಿಗಮ ಸಾರಂ ಈಶ್ವರಂ ಅಮರಂ

ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಸ್ಮರ ಹರಂ ಪರಮ ಶಿವಂ ಅತುಲಂ

ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಸರಸ ಸದಯ ಹೃದಯ ನಿಲಯಂ ಅನಿಶಂ

variations -
ನಿಲಯಂ ಅನಿಶಂ - ನಿಲಯಂ
ಸದಾ ಆಶ್ರಯಾಮಿ - ಸದಾಶ್ರಯಾಮಿ
ವಿತರಣ - ವಿತರಣಂ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿ - ಧರ್ಮಾದಿ
ಸಮರ್ಥ - ಸಮಸ್ತ
ಕರಣ ಕ್ರಿಯಾ - ಕಾರಣ ಕ್ರಿಯಾ
ಸ್ಥಿರ-ತರ - ಸ್ಥಿತ ವರ
ಗುರು ಗುಹೇಶ - ಗುರು ಗಣೇಶ
ಕರಣಂ - ಕರಣ
ಅಘ ಹರಣಂ - ಮದ ಹರಣಂ


Back

Kannada- Word Division


ಪಲ್ಲವಿ
1. ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ನಾಥಂ ಭಜೇ-ಅಹಂ
ಚತುರ್ದಶ ಭುವನ ರೂಪ -
ರಾಗ ಮಾಲಿಕಾ-ಆಭರಣ ಧರಣ-ಅಂತಃ-ಕರಣಂ

2. ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಶ್ರಿತ ಜನ ಸಂಸಾರ ಭೀತಿ-ಅಪಹಂ
ಆಧಿ-ಆತ್ಮಿಕ-ಆದಿ ತಾಪ ತ್ರಯ ಮನೋ-ಭೀತಿ-ಅಪಹಂ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
3. ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ-ಅಕ್ಷೀ ಗೌರೀ-ಈಶಂ ಸಕಲ ನಿಷ್ಕಳ ರೂಪ -
ಸತ್-ಚಿತ್-ಆನಂದ-ಮಯ ಗೌರೀ-ಈಶಂ

4. ನಾಟ ರಾಗಂ
ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಜಗತ್-ಪ್ರಕಾಶಕ ಭಾಸ್ಕರ -
ಶಶ-ಅಂಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ

5. ಗೌಳ ರಾಗಂ
ಗೋವಿಂದ-ಆದಿ ವಿನುತ ಗೌಳ-ಅಂಗಂ
ಕ್ಷೀರ ಕುಂದ-ಇಂದು ಕರ್ಪೂರ-ಆದಿ
ವಿಜಯ ಭಸಿತ-ಉದ್ಧೂಳಿತ ಗೌಳ-ಅಂಗಂ

6. ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ಗುರು ಗುಹ ಸಮ್ಮೋಹನ-ಕರ ಲಿಂಗಂ
ಪಂಚೀ-ಕೃತ ಪಂಚ ಮಹಾ ಭೂತ
ಪ್ರಪಂಚ-ಆದಿ ಮೋಹನ-ಕರ ಲಿಂಗಂ

ವಿಲೋಮ - ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಮೂರ್ತಿ-ಮಯಂ

ವಿಲೋಮ - ಗೌಳ ರಾಗಂ
ವಿಷಯ ಪಂಚಕ ರಹಿತಂ ಅಭಯಂ

ವಿಲೋಮ - ನಾಟ ರಾಗಂ
ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದ ನಿಪುಣ-ತರಂ

ವಿಲೋಮ - ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ನಿಗಮ ಸಾರಂ ಈಶ್ವರಂ ಅಮರಂ

ವಿಲೋಮ - ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಸ್ಮರ ಹರಂ ಪರಮ ಶಿವಂ ಅತುಲಂ

ವಿಲೋಮ - ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಸರಸ ಸದಯ ಹೃದಯ ನಿಲಯಂ ಅನಿಶಂ

ಚರಣಂ
7. ಸಾಮ ರಾಗಂ
ಸದಾ-ಶಿವಂ ಸಾಮ ಗಾನ ವಿನುತಂ
ಪ್ರಕೃತಿ-ಆದಿ ಸಪ್ತ ರೂಪ ಸಾಮ ಗಾನ ವಿನುತಂ

8. ಲಲಿತ ರಾಗಂ
ಸತ್-ಮಾತ್ರಂ ಲಲಿತ ಹೃದಯ ವಿದಿತಂ
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ-ಆದಿ ರಹಿತ ಲಲಿತ ಹೃದಯ ವಿದಿತಂ

9. ಭೈರವ ರಾಗಂ
ಚಿತ್-ಆಕಾಶ ಭೈರವಂ ಪುರ ಹರಂ
ವಿಧಿ ಕಪಾಲ ತ್ರಿ-ಶೂಲ ಧರ ಭೈರವಂ
ಪುರ ಹರಂ

10. ಸಾರಂಗ ರಾಗಂ
ಚಿತ್-ಸಭಾ-ಈಶ್ವರಂ ಸಾರಂಗ ಧರಂ
ದಾರುಕಾ ವನ ತಪೋ-ಧನ -
ಕಲ್ಪಿತ ಸಾರಂಗ ಧರಂ

11. ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗಂ
ಸದಾ ಆಶ್ರಯಾಮಿ ಶಂಕರಾಭರಣಂ
ಚಿಂತಿತ-ಅರ್ಥ ವಿತರಣ ಧುರೀಣ-ತರ
ಮಾಣಿಕ್ಯ-ಮಯ ಶಂಕರಾಭರಣಂ

12. ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗಂ
ಸತ್-ಗತಿ ದಾಯಕ-ಅಂಭೋಜ ಚರಣಂ
ಧರ್ಮ-ಅರ್ಥ-ಆದಿ ನಿಖಿಲ ಪುರುಷ-ಅರ್ಥ ಪ್ರದ -
ಸಮರ್ಥ-ತರ-ಅಂಭೋಜ ಚರಣಂ

13. ದೇವ ಕ್ರಿಯ ರಾಗಂ
ವದಾನ್ಯ ದೇವ ಕ್ರಿಯಾ ಖೇಲನಂ
ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಲಯ ತಿರೋಧಾನ-ಅನುಗ್ರಹ -
ಕರಣ ಕ್ರಿಯಾ ಖೇಲನಂ

14. ಭೂಪಾಳ ರಾಗಂ
ವೈದ್ಯ ಲಿಂಗ ಭೂ-ಪಾಲ ಪಾಲನಂ
ಶ್ರೀ ಪುರ ನಿರ್ಋತಿ ಭಾಗ ಗರ್ತ ತೀರ -
ಸ್ಥಿರ-ತರ ಭೂ-ಪಾಲ ಪಾಲನಂ

ವಿಲೋಮ - ಭೂಪಾಳ ರಾಗಂ
ಗುರು ಗುಹ-ಈಶ ಸುರ ನರ-ಈಶಂ ಅನಿಶಂ

ವಿಲೋಮ - ದೇವ ಕ್ರಿಯ ರಾಗಂ
ಕುಜ ಬುಧ-ಆದಿ ಗ್ರಹ ಗತಿ ವಿಹಿತಂ

ವಿಲೋಮ - ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗಂ
ವರದಂ ಅನಲ ರವಿ ಶಶಿ ನಯನಂ

ವಿಲೋಮ - ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗಂ
ವನಜ ಚಂದ್ರ ಸನ್ನಿಭ ವದನಂ

ವಿಲೋಮ - ಸಾರಂಗ ರಾಗಂ
ಪರ ಹಂಸಂ ಆನಂದ ನರ್ತನಂ

ವಿಲೋಮ - ಭೈರವ ರಾಗಂ
ಪತಿತ ಪಾವನ-ಕರಣಂ ಅಘ ಹರಣಂ

ವಿಲೋಮ - ಲಲಿತಾ ರಾಗಂ
ಪರ-ತರಂ ಪರಮ ಮನೋ-ಲಯ ಜಯಂ

ವಿಲೋಮ - ಸಾಮ ರಾಗಂ
ಪರಾ-ಆದಿ ವಾಕ್-ಪ್ರಕಾಶ ಆನಂದ-ಮಯಂ

ಮೋಹನ ರಾಗಂ
ವಿರಿಂಚಿ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಮೂರ್ತಿ-ಮಯಂ

ಗೌಳ ರಾಗಂ
ವಿಷಯ ಪಂಚಕ ರಹಿತಂ ಅಭಯಂ

ನಾಟ ರಾಗಂ
ನಿರತಿಶಯ ಸುಖದ ನಿಪುಣ-ತರಂ

ಗೌರಿ ರಾಗಂ
ನಿಗಮ ಸಾರಂ ಈಶ್ವರಂ ಅಮರಂ

ಆರಭಿ ರಾಗಂ
ಸ್ಮರ ಹರಂ ಪರಮ ಶಿವಂ ಅತುಲಂ

ಶ್ರೀ ರಾಗಂ
ಸರಸ ಸದಯ ಹೃದಯ ನಿಲಯಂ ಅನಿಶಂ


Malayalam


English Devanagari Tamil Telugu Kannada 


ശ്രീ വിശ്വ നാഥം ഭജേഹമ് - ചതുര്ദശ രാഗ മാലികാ - താളം ആദി

പല്ലവി
1. ശ്രീ രാഗം
ശ്രീ വിശ്വ നാഥം ഭജേऽഹം
ചതുര്ദശ ഭുവന രൂപ -
രാഗ മാലികാഭരണ ധരണാന്തഃകരണമ്

2. ആരഭി രാഗം
ശ്രിത ജന സംസാര ഭീത്യാപഹം
ആധ്യാത്മികാദി താപ ത്രയ മനോ-ഭീത്യാപഹമ്

അനുപല്ലവി
3. ഗൌരി രാഗം
ശ്രീ വിശാലാക്ഷീ ഗൌരീശം സകല നിഷ്കള രൂപ -
സച്ചിദാനന്ദ-മയ ഗൌരീശമ്

4. നാട രാഗം
ചിത്ര വിശ്വ നാടക പ്രകാശം
ജഗത്പ്രകാശക ഭാസ്കര -
ശശാങ്ക കോടി കോടി പ്രകാശമ്

5. ഗൌള രാഗം
ഗോവിന്ദാദി വിനുത ഗൌളാങ്ഗം
ക്ഷീര കുന്ദേന്ദു കര്പൂരാദി
വിജയ ഭസിതോദ്ധൂളിത ഗൌളാങ്ഗമ്

6. മോഹന രാഗം
ഗുരു ഗുഹ സമ്മോഹന-കര ലിങ്ഗം
പഞ്ചീ-കൃത പഞ്ച മഹാ ഭൂത
പ്രപഞ്ചാദി മോഹന-കര ലിങ്ഗമ്

വിലോമ - മോഹന രാഗം
വിരിഞ്ചി വിഷ്ണു രുദ്ര മൂര്തി-മയമ്

വിലോമ - ഗൌള രാഗം
വിഷയ പഞ്ചക രഹിതം അഭയമ്

വിലോമ - നാട രാഗം
നിരതിശയ സുഖദ നിപുണ-തരമ്

വിലോമ - ഗൌരി രാഗം
നിഗമ സാരം ഈശ്വരം അമരമ്

വിലോമ - ആരഭി രാഗം
സ്മര ഹരം പരമ ശിവം അതുലമ്

വിലോമ - ശ്രീ രാഗം
സരസ സദയ ഹൃദയ നിലയം അനിശമ്

ചരണമ്
7. സാമ രാഗം
സദാശിവം സാമ ഗാന വിനുതം
പ്രകൃത്യാദി സപ്ത രൂപ സാമ ഗാന വിനുതമ്

8. ലലിത രാഗം
സന്മാത്രം ലലിത ഹൃദയ വിദിതം
കാമ ക്രോധാദി രഹിത ലലിത ഹൃദയ വിദിതമ്

9. ഭൈരവ രാഗം
ചിദാകാശ ഭൈരവം പുര ഹരം
വിധി കപാല ത്രി-ശൂല ധര ഭൈരവം
പുര ഹരമ്

10. സാരങ്ഗ രാഗം
ചിത്സഭേശ്വരം സാരങ്ഗ ധരം
ദാരുകാ വന തപോ-ധന -
കല്പിത സാരങ്ഗ ധരമ്

11. ശങ്കരാഭരണ രാഗം
സദാ ആശ്രയാമി ശങ്കരാഭരണം
ചിന്തിതാര്ഥ വിതരണ ധുരീണ-തര
മാണിക്യ-മയ ശങ്കരാഭരണമ്

12. കാമ്ഭോജി രാഗം
സദ്ഗതി ദായകാമ്ഭോജ ചരണം
ധര്മാര്ഥാദി നിഖില പുരുഷാര്ഥ പ്രദ -
സമര്ഥ-തരാമ്ഭോജ ചരണമ്

13. ദേവ ക്രിയ രാഗം
വദാന്യ ദേവ ക്രിയാ ഖേലനം
സൃഷ്ടി സ്ഥിതി വിലയ തിരോധാനാനുഗ്രഹ -
കരണ ക്രിയാ ഖേലനമ്

14. ഭൂപാള രാഗം
വൈദ്യ ലിങ്ഗ ഭൂപാല പാലനം
ശ്രീ പുര നിര്ഋതി ഭാഗ ഗര്ത തീര -
സ്ഥിര-തര ഭൂ-പാല പാലനമ്

വിലോമ - ഭൂപാള രാഗം
ഗുരു ഗുഹേശ സുര നരേശം അനിശമ്

വിലോമ - ദേവ ക്രിയ രാഗം
കുജ ബുധാദി ഗ്രഹ ഗതി വിഹിതമ്

വിലോമ - കാമ്ഭോജി രാഗം
വരദം അനല രവി ശശി നയനമ്

വിലോമ - ശങ്കരാഭരണ രാഗം
വനജ ചന്ദ്ര സന്നിഭ വദനമ്

വിലോമ - സാരങ്ഗ രാഗം
പര ഹംസം ആനന്ദ നര്തനമ്

വിലോമ - ഭൈരവ രാഗം
പതിത പാവന-കരണം അഘ ഹരണമ്

വിലോമ - ലലിതാ രാഗം
പര-തരം പരമ മനോ-ലയ ജയമ്

വിലോമ - സാമ രാഗം
പരാദി വാക്പ്രകാശ ആനന്ദ-മയമ്

മോഹന രാഗം
വിരിഞ്ചി വിഷ്ണു രുദ്ര മൂര്തി-മയമ്

ഗൌള രാഗം
വിഷയ പഞ്ചക രഹിതം അഭയമ്

നാട രാഗം
നിരതിശയ സുഖദ നിപുണ-തരമ്

ഗൌരി രാഗം
നിഗമ സാരം ഈശ്വരം അമരമ്

ആരഭി രാഗം
സ്മര ഹരം പരമ ശിവം അതുലമ്

ശ്രീ രാഗം
സരസ സദയ ഹൃദയ നിലയം അനിശം

variations -
നിലയം അനിശമ് - നിലയമ്
സദാ ആശ്രയാമി - സദാശ്രയാമി
വിതരണ - വിതരണം
ധര്മാര്ഥാദി - ധര്മാദി
സമര്ഥ - സമസ്ത
കരണ ക്രിയാ - കാരണ ക്രിയാ
സ്ഥിര-തര - സ്ഥിത വര
ഗുരു ഗുഹേശ - ഗുരു ഗണേശ
കരണം - കരണ
അഘ ഹരണമ് - മദ ഹരണമ്


Back

Malayalam - Word Division


പല്ലവി
1. ശ്രീ രാഗം
ശ്രീ വിശ്വ നാഥം ഭജേ-അഹം
ചതുര്ദശ ഭുവന രൂപ -
രാഗ മാലികാ-ആഭരണ ധരണ-അന്തഃ-കരണമ്

2. ആരഭി രാഗം
ശ്രിത ജന സംസാര ഭീതി-അപഹം
ആധി-ആത്മിക-ആദി താപ ത്രയ മനോ-ഭീതി-അപഹമ്

അനുപല്ലവി
3. ഗൌരി രാഗം
ശ്രീ വിശാല-അക്ഷീ ഗൌരീ-ഈശം സകല നിഷ്കള രൂപ -
സത്-ചിത്-ആനന്ദ-മയ ഗൌരീ-ഈശമ്

4. നാട രാഗം
ചിത്ര വിശ്വ നാടക പ്രകാശം
ജഗത്-പ്രകാശക ഭാസ്കര -
ശശ-അങ്ക കോടി കോടി പ്രകാശമ്

5. ഗൌള രാഗം
ഗോവിന്ദ-ആദി വിനുത ഗൌള-അങ്ഗം
ക്ഷീര കുന്ദ-ഇന്ദു കര്പൂര-ആദി
വിജയ ഭസിത-ഉദ്ധൂളിത ഗൌള-അങ്ഗമ്

6. മോഹന രാഗം
ഗുരു ഗുഹ സമ്മോഹന-കര ലിങ്ഗം
പഞ്ചീ-കൃത പഞ്ച മഹാ ഭൂത
പ്രപഞ്ച-ആദി മോഹന-കര ലിങ്ഗമ്

വിലോമ - മോഹന രാഗം
വിരിഞ്ചി വിഷ്ണു രുദ്ര മൂര്തി-മയമ്

വിലോമ - ഗൌള രാഗം
വിഷയ പഞ്ചക രഹിതം അഭയമ്

വിലോമ - നാട രാഗം
നിരതിശയ സുഖദ നിപുണ-തരമ്

വിലോമ - ഗൌരി രാഗം
നിഗമ സാരം ഈശ്വരം അമരമ്

വിലോമ - ആരഭി രാഗം
സ്മര ഹരം പരമ ശിവം അതുലമ്

വിലോമ - ശ്രീ രാഗം
സരസ സദയ ഹൃദയ നിലയം അനിശമ്

ചരണമ്
7. സാമ രാഗം
സദാ-ശിവം സാമ ഗാന വിനുതം
പ്രകൃതി-ആദി സപ്ത രൂപ സാമ ഗാന വിനുതമ്

8. ലലിത രാഗം
സത്-മാത്രം ലലിത ഹൃദയ വിദിതം
കാമ ക്രോധ-ആദി രഹിത ലലിത ഹൃദയ വിദിതമ്

9. ഭൈരവ രാഗം
ചിത്-ആകാശ ഭൈരവം പുര ഹരം
വിധി കപാല ത്രി-ശൂല ധര ഭൈരവം
പുര ഹരമ്

10. സാരങ്ഗ രാഗം
ചിത്-സഭാ-ഈശ്വരം സാരങ്ഗ ധരം
ദാരുകാ വന തപോ-ധന -
കല്പിത സാരങ്ഗ ധരമ്

11. ശങ്കരാഭരണ രാഗം
സദാ ആശ്രയാമി ശങ്കരാഭരണം
ചിന്തിത-അര്ഥ വിതരണ ധുരീണ-തര
മാണിക്യ-മയ ശങ്കരാഭരണമ്

12. കാമ്ഭോജി രാഗം
സത്-ഗതി ദായക-അമ്ഭോജ ചരണം
ധര്മ-അര്ഥ-ആദി നിഖില പുരുഷ-അര്ഥ പ്രദ -
സമര്ഥ-തര-അമ്ഭോജ ചരണമ്

13. ദേവ ക്രിയ രാഗം
വദാന്യ ദേവ ക്രിയാ ഖേലനം
സൃഷ്ടി സ്ഥിതി വിലയ തിരോധാന-അനുഗ്രഹ -
കരണ ക്രിയാ ഖേലനമ്

14. ഭൂപാള രാഗം
വൈദ്യ ലിങ്ഗ ഭൂ-പാല പാലനം
ശ്രീ പുര നിര്ഋതി ഭാഗ ഗര്ത തീര -
സ്ഥിര-തര ഭൂ-പാല പാലനമ്

വിലോമ - ഭൂപാള രാഗം
ഗുരു ഗുഹ-ഈശ സുര നര-ഈശം അനിശമ്

വിലോമ - ദേവ ക്രിയ രാഗം
കുജ ബുധ-ആദി ഗ്രഹ ഗതി വിഹിതമ്

വിലോമ - കാമ്ഭോജി രാഗം
വരദം അനല രവി ശശി നയനമ്

വിലോമ - ശങ്കരാഭരണ രാഗം
വനജ ചന്ദ്ര സന്നിഭ വദനമ്

വിലോമ - സാരങ്ഗ രാഗം
പര ഹംസം ആനന്ദ നര്തനമ്

വിലോമ - ഭൈരവ രാഗം
പതിത പാവന-കരണം അഘ ഹരണമ്

വിലോമ - ലലിതാ രാഗം
പര-തരം പരമ മനോ-ലയ ജയമ്

വിലോമ - സാമ രാഗം
പരാ-ആദി വാക്‍-പ്രകാശ ആനന്ദ-മയമ്

മോഹന രാഗം
വിരിഞ്ചി വിഷ്ണു രുദ്ര മൂര്തി-മയമ്

ഗൌള രാഗം
വിഷയ പഞ്ചക രഹിതം അഭയമ്

നാട രാഗം
നിരതിശയ സുഖദ നിപുണ-തരമ്

ഗൌരി രാഗം
നിഗമ സാരം ഈശ്വരം അമരമ്

ആരഭി രാഗം
സ്മര ഹരം പരമ ശിവം അതുലമ്

ശ്രീ രാഗം
സരസ സദയ ഹൃദയ നിലയം അനിശം


English Devanagari Tamil Telugu Kannada 


Updated on 07 Mar 2017

3 comments:

Sridharan Gk said...

thanks for the lyrics
kindly publish chittaswarams also

V Govindan said...

Dear Sridharan,
I did not find chittaswarams for this kRti in any of the books I referred.
Best wishes,
V Govindan

Sridharan Gk said...

Tks for yr promptness. Dr MLV has sung this & let me take notes. Regards, Gks