Monday, April 6, 2009

Dikshitar Kritis - Alphabetical List

--- A B C D E G H I J K L M N P R s S T U V


abhayAmbA jagadambA-kalyANi
abhayAmbA nAyaka hari sAyaka-Ananda bhairavi
abhayAmbA nAyaka vara dAyaka-kEdAra gauLa
abhayAmbAM bhaktiM-sahAna
abhayAmbikAyAH anyaM-kEdAra gauLa
abhayAmbikAyai aSva-yadukula kAmbhOji
abhirAmIM akhila-bhUshAvati
agastISvaraM-lalitA
akhilANDESvari raksha mAM-jujAvanti
akhilANDESvarO rakshatu-Suddha sAvEri
akhilANDESvaryai namastE-Arabhi
akshaya linga vibhO-SankarAbharaNaM
amba nIlAyatAkshi-nIlAmbari
ambikAyAH abhayAmbikAyAH-kEdAraM
ananta bAla kRshNa-ISa manOhari
angArakaM ASrayAmyahaM-suraTi
annapUrNE viSAlAkshi-sAma
ardha nArISvaraM-kumudakriyA
aruNAcala nAthaM-sAranga
avyAja karuNA-sAlanga nATa

Adi purISvaraM-Arabhi
Ananda naTana prakASaM-kEdAraM
AnandAmRtAkarshiNi-amRta varshiNi
AnandESvarENa-Ananda bhairavi
AnjanEyaM-SankarAbharaNaM
AryAM abhayAmbAM-bhairaviB
bAla gOpAla-bhairavi
bAla kRshNaM bhAvayAmi-gOpikA vasantaM
bAla kucAmbikE-suraTi
bAla subrahmaNyaM-suraTi
bAlAmbikayA kaTAkshitOhaM-SrI ranjani
bAlAmbikAyAH paraM-kAnaDa
bAlAmbikAyAH tava-kEdAra gauLa
bAlAmbikAyai namastE-nATa kuranji
bAlAmbikE pAhi-manO ranjani

bRhadambA madambA-bhAnumati
bRhadISa kaTAkshENa-jIvantikA
bRhadISvaraM bhaja-nAga dhvani
bRhadISvarAya namastE-SankaraAbharaNaM
bRhadISvarIM bhaja-lalita pancamaM
bRhadISvarO rakshatu-gAna sAma varALi
bRhambikAyai-vasanta
bRhannAyaki vara dAyaki-AndhALi
bRhaspatE tArA patE-aThANa

brahma vidyAmbikE-kalyANi
budhamASrayAmi-nATa kuranji

bhajarE rE citta-kalyANi
bhakta vatsalaM-vaMSavati
bhArati-dEva manOhari
bhOgacchAyA-bhOgacchAyAnATa
bhUshA patiM-bhUshAvati
bhUshAvatiM-bhUshAvatiC
candra SEkharaM-mArga hindOLaM
candraM bhaja-asAvEri

cEtaH SrI bAla kRshNaM-jujAvanti

cidambara naTarAja mUrtiM-tanukIrti
cidambara naTarAjaM-kEdAraM
cidambarESvaraM-dhuni bhinna shaDjaM
cintaya citta-SankarAbharaNam
cintaya mA kanda-bhairavi
cintayE mahA linga-paraju
cintayEhaM sadA-SankarAbharaNaM

chAyAvatIM-chAyAvatiD
dakshiNA mUrtE-SankarAbharaNaM
daNDa nAthAya-khamAs
daNDAyudha pANiM-Ananda bhairavi

dAkshAyaNi-tODi
dASarathE-SankarAbharaNaM

dEvi jagadISvari-bhairavi

divAkara tanujaM-yadukula kAmbhOji
dIna bandhO-SankarAbharaNaM

dharma samvardhani-madhyamAvatiE
Ehi annapUrNE-punnAga varALi
Eka dantaM bhajEhaM-bilahari
EkAmra nAthaM bhajEhaM-gamaka kriyA
EkAmra nAthAya namastE-mukhAri
EkAmra nAthAya-vIra vasantaM
EkAmra nAthESvarENa-caturangiNi
EkAmrESa nAyakIM-cAmaraM
EkAmrESa nAyikE-Suddha sAvEriG
gajAdISAdanyaM-nATa kuranji
gajAmbA nAyakO-janjauTi
gajAnana yutaM-vEgavAhini
gangE mAM pAhi-janjauTi

gaNa nAyakaM-rudra priya
gaNa patE mahA matE-kalyANi
gaNa rAjEna-Arabhi
gaNESa kumAra-janjauTi

gAna lOlE-nAga varALi

gauri giri rAja-gauri
gaurISAya-Arabhi

girijayA ajayA-SankarAbharaNaM
gIti cakra ratha-kannaDa

gOkarNESvara-saurAshTraM
gOpAla kRshNAya-kAmbhOji
gOvardhana girISaM-hindOLaM
gOvinda rAjaM-mukhAri
gOvinda rAjAya-suraTi
gOvinda rAjEna-mEca bauLi

guNi janAdi nujta-gurjari
guru guha bhava-caturangiNi
guru guha pada-SankarAbharaNaM
guru guha sarasija-SankarAbharaNaM
guru guha svAmini-bhAnumati
guru guhAdanyaM-balahaMsa
guru guhAya bhakta-sAma
guru mUrtE bahu-SankarAbharaNaMH
hari hara putraM-vasanta
hari yuvatIM-dESi siMhAravaM
hasti vadanAya-navarOj

hAlAsya nAthaM-darbAr
hATakESvara-bilahari
hE mAyE-SankarAbharaNam

hErambAya-aThANa

hima giri kumAri ISa Priya-amRta varshiNi
hima giri kumAri ISvari-ravikriyA
himAcala kumArIM-jhankAra bhramari
hiraNmayIM lakshmIM-lalitAI
ISAnAdi SivAkAra-sahAnaJ
jagadISa guru guha-SankarAbharaNaM
jagadISa manOhari-ISa manOhari
jambU patE-yamunA kalyANi
jayati SivA-bhavANi

jnAna prasUnAmbikE-kalyANi
jnAnAmbikE-sAnAgraNiK
kailAsa nAthaM-vEgavAhini
kailAsa nAthEna-kAmbhOji
kalAvati kamalAsana-kalAvati
kamalAmbA saMrakshatu-Ananda bhairavi
kamalAmbAM bhajarE-kalyANi
kamalAmbikAyai kanaka-kAmbhOji
kamalAmbikAyAstava-punnAga varALi
kamalAmbikE ASrita-tODi
kamalAsana vandita-SankarAbharaNaM
kanaka sabhA patiM-mALava SrI
kanakAmbari kAruNya-kanakAmbari
kanja daLAyatAkshi-manOhari
kari kaLabha-sAvEri
kaumAri gauri-gauri vAlAvali

kAdambarI priyAyai-mOhanaM
kAla bhairavaM-bhairavaM
kAma kOTi pITha-saugandhini
kAmAkshi kAma kOTi-sumadyuti
kAmAkshi mAM pAhi-Suddha dESi
kAmAkshi vara lakshmi-bilahari
kAmAkshIM kalyANIM-kalyANi
kAmESvarENa-SrI rAgaM
kAncISaM-SankarAbharaNaM
kASi viSAlAkshIM-gamaka kriya
kASi viSvESvara-kAmbhOji
kAyArOhaNESaM-dEva gAndhAraM

kOdaNDa rAmaM-kOkilAravaM

kRshNAnanda-gauLipantu

kshitijA ramaNaM-dEva gAndhAri

kumAra svAminaM-asAvEri
kumbhESvarAya namastE-kalyANi
kumbhESvarAya namastE-kEdAraM
kumbhESvarENa-kalyANi
kusumAkara SObhita-kusumAkaraM
kusumAkara vimAna-AhiriL
lalitA paramESvari-suraTi
lalitAmbikAM-dEvakriya
lalitAmbikAyai-bhairavi
lambOdarAya-varALiM
madhurAmbA jayati-paraju
madhurAmbA saMrakshatu-dEva kriya
madhurAmbAM bhaja-stava rAjaM
madhurAmbAyAstava-bEgaDa
madhurAmbikAyAM-dESi siMhAravaM
mahA dEvEna-dEva manOhari
mahA gaNa patE-naTa nArAyaNi
mahA gaNa patiM manasA-nATa
mahA gaNa patiM vandE-tODi
mahA lakshmi karuNa-mAdhava manOhari
mahA lingESvaraM-paraju
mahA lingESvarAya-aThANa
mahA suraM kEtuM-cAmaraM
mahA tripura sundari-madhyamAvati
mahishAsura mardini-gauLa
mahishAsura mardinIM-nArAyaNi
mangaLa dEvatayA-dhanyASi
mangaLa dEvatE-mArga dESi
mangaLaM jaya-vasanta
mangaLAmbAyai-mALava SrI
marakata lingaM-vasanta
marakata vallIM-kAmbhOji
matsyAvatAra-binna pancamaM

mAdhavO mAM pAtu-rAga mAlikA
mAmava mInAkshi-varALi
mAmava paTTAbhirAma-maNirangu
mAmava raghuvIra-mAhuri
mAnasa guru guha-Ananda bhairavi
mAra kOTi kOTi-Arabhi
mAra rati priyaM-rati priya
mArga hindOLa-mArga hindOLaM
mArga sahAyESvaraM-kASi rAmakriya
mAruvakAdi mAlini-mAruva
mAtangi marakatAngi-dhauta pancamaM
mAtangi Sri-ramA manOhari
mAyE citkalE-SankarAbharaNaM
mAyE tvaM yAhi-tarangiNI
mAyUra nAthaM-dhanyASi

mInAkshi mE mudaM-gamaka kriya

mOhana nATa-mOhana nATa

mucukunda varada-SankarAbharaNaM
mura harENa-Suddha mukhAriN
nabhO maNi-nabhO maNi
namastE para dEvatE-dEvaranji
namO namastE gIrvANi-gIrvANi
nanda gOpAla-yamunA kalyANi
nara harim-jaya Suddha mALavi
narasiMhAgaccha-mOhanaM
narmadA kAvEri-nAma dESi
nava ratna mAlinIM-gamaka kriyA
nava ratna vilAsa-nava ratna vilAsaM

nAga gAndhAri-nAga gAndhAri
nAga lingaM bhajEhaM-SankarAbharaNaM
nAga lingaM namAmi-mOhanaM
nAgAbharaNaM-nAgAbharaNaM

nishadhAdi-nishada
nI sATi daivamendu-SrI ranjani
nIla kaNTa mahA dEva-vasanta
nIla kaNThaM bhajEhaM-kEdAra gauLa
nIla kaNThAya namO-nAda rAmakriya
nIlAcala nAthaM-sumadyuti
nIlAngaM hariM-nIlAmbari
nIlOtpalAmbA jayati-nArAyaNa gauLa
nIlOtpalAmbAM bhajarE-nArI rItigauLa
nIlOtpalAmbikayA nirvANa-kannaDa gauLa
nIlOtpalAmbikAyAH paraM-gauLa
nIlOtpalAmbikAyai namastE-kEdAra gauLa
nIlOtpalAmbikAyAM bhaktiM-pUrva gauLa
nIlOtpalAmbikAyAstava-mAyA mALava gauLa
nIlOtpalAmbikE nitya-chAyA gauLa
nIrajAkshi kAmAkshi-hindOLaM


P
panca bhUta kiraNAvaLIM-kiraNAvaLi
panca mAtanga mukha-malahari
pancASatpITha rUpiNi-dEva gAndhAraM
pankaja mukha-SankaraAbharaNaM
pannaga Sayana-madhyamAvati
para dEvatA bRhatkucAmbA-dhanyASi
para dEvatE bhakta pUjitE-huSani
para dEvatE bhava-SankarAbharaNaM
para dEvatE namastE-Ananda bhairavi
parA Sakti ISvari-gauri vElAvali
parA SaktiM-rudra priya
parama SivAtmajaM-yamunA kalyANi
paramESvara jagadISvara-cala nATa
paramESvarEna-pUrva varALi
parandhAmavatI-dhAmavati
paranjyOtishmatI-jyOti
parimaLa ranga nAthaM1-hamIrkalyANi
parimaLa ranga nAthaM2-hamIrkalyANi
parvata rAja kumAri-SrI ranjani
parvata vardhani-sAma
paSupatISvaraM-Siva pantuvarALi
pavanAtmajAgaccha-cala nATa
pavanAtmajaM-SankarAbharaNaM

pAhi durgE-SankarAbharaNaM
pAhi mAM janakI vallabha-SankarAbharaNaM
pAhi mAM pArvati paramESvari-mOhanaM
pAhi mAM ratnAcala nAyaka-mukhAri
pAlaya mAM bRhadISvara-nAyaki
pAlaya mAM bRhadISvari-tODi
pAlaya mAM paramESvari-tarangiNi
pAlaya mAM pArvatISa-kannaDa
pAmara jana pAlini-sumadyuti
pArvatI kumAraM-nATa kuranji
pArvatI patE-SankarAbharaNaM
pArvatI patiM-haMsa dhvani
pArvatISvarENa-bhUshAvati

pIta varNaM-SankarAbharaNaM

praNatArti haraM-nAyaki
praNatArti harAya-sAmanta
prasanna vEnkaTESvaraM-vATI vasanta bhairavi
pratyangirA-nAda rAmakriya

pura hara nandana-hamIr kalyANi
pUrNa candra bimba-rAga mAlikAR
rakta gaNa patiM-mOhanaM
ranga nAyakaM-nAyaki
ranga pura vihAra-bRndAvana sAranga

rAja gOpAlaM-mOhanaM
rAja rAjEndra-guNDakriya
rAjIva lOcanaM-SankarAbharaNaM
rAma candra bhaktaM-gEya hejjajji
rAma candrAdanyaM-dhanyASi
rAma candraM bhAvayAMi-vasanta
rAma candraM rAjIvAkshaM-SankarAbharaNaM
rAma candrasya dAsOhaM-dhAmavati
rAma candrAya namastE-tODi
rAma candrEna saMrakshitOhaM-mAnji
rAma janArdana-SankarAbharaNaM
rAma kRshNEna-sahAna
rAma nAthaM bhajEhaM-kASi rAmakriya
rAma rAma kali-rAmakali
rAmE bharata-jyOti

rENukA dEvi-kannaDa bangALa

rudra kOpa jAta-rudra priyas
saccidAnanda maya-kumbhini
sadA vinata sAdarE-rEvagupti
sadAcalESvaraM-bhUpALaM
sadASiva jAyE-SankarAbharaNaM
sadASivaM upAsmahE-SankarAbharaNaM
sadASivEna-sindhu rAmakriyA
sadASrayE abhayAmbikE-cAmaraM
saindhavi rAga priyE-saindhavi
sakala sura vinuta-SankarAbharaNaM
sandhyA dEvIM-dEva kriyA
santAna gOpAla kRshNaM-khamAs
santAna manjari-santAna manjari
santAna rAma svAminaM-hindOla vasantaM
santAna saubhAgya-SankarAbharaNaM
santataM gOvinda rAjaM-SankarAbharaNaM
santataM pAhi mAM-SankarAbharaNaM
sarasa sauvIra-sauvIraM
sarasija nAbha sOdari-nAga gAndhAri
sarasvati chAyA tarangiNi-chAyA tarangiNi
sarasvati manOhari-sarasvati manOhari
sarasvati vidhi yuvati-hindOLaM
sarasvatyA bhagavatyA-chAyA gauLa
saundara rAjaM-bRndAvani
saura sEnESaM-saura sEna

sAdhu jana citta-pUrNa pancamaM
sAdhu jana vinutiM-gIta priyA
sAma gAna priyE-SankarAbharaNaM
sAmba sadASivAya-kAmbhOji
sAranga rAga priyE-sAranga
sArasa daLa nayana-khamAs
sEnA patE-kASi rAmakriyA

siddhISvarAya-nIlAmbari
siddhi vinAyakaM-cAmaraM
siMhAsana sthitE-rAga mAlikA

smarAmyahaM sadA-rAma manOhari

sOma sundarESvaraM-Suddha vasataM
sOmAskandaM-SankarAbharaNaM

stava rAjAdi-stava rAjaM

subrahmaNyaM-SankarAbharaNaM
subrahmaNyEna-Suddha dhanyASi
sundara mUrtim-Takka
sundarESvarAya-SankarAbharaNaM

sUrya mUrtE-saurAshTraM

svAmi nAtha-cala nATa
svAmi nAthEna-bRndAvani

shaDAnanE-khamAsS
Saila rAja kumAri-Saila dESAkshi
SailESvaraM-sumadyuti
Sakti sahita-SankarAbharaNaM
Sankara nArAyaNaM-nArAyaNa dESAkshi
Sankara vara-SankarAbharaNaM
SankaraM abhirAmI-manOhari
Sankha cakra gadA-pUrNa candrika
SaravaNa bhava-rEvagupti
SarAvatI taTa-SarAvatI
Sauri vidhi nutE-SankarAbharaNaM

SAlivATISvaraM-dEva gAndhAri

SEshAcala nAyakaM-varALi

Siva kAmESvaraM-Arabhi
Siva kAmESvarIM-kalyANi
Siva kAMI patiM-nATa kuranji
Siva kAyArOhaNESAya-rudra priya

SrI abhayAmbA-SrI rAgaM
SrI bAlasubrahmaNya-bilahari
SrI bhArgavi-mangaLa kaiSiki
SrI dakshiNA mUrtiM sadA-aThANa
SrI dakshiNA mUrtISaM-phEnadyuti
SrI duM durgE-SrI ranjani
SrI gaNa nAthaM-ISa manOhari
SrI gaNESAtparaM-Ardra dESi
SrI guru guha mUrtE-udaya ravicandrika
SrI guru guha tArayASu-dEvakriya
SrI guru guhasya-pUrvi
SrI guruNA-pADi

SrI kamalAmbA jayati-Ahiri
SrI kamalAmbikayA kaTAkshitOhaM-SankarAbharaNaM
SrI kamalAmbikAyAH paraM-bhairavi
SrI kamalAmbikAyAM bhaktiM-sahAna
SrI kamalAmbikE avAva-ghaNTA
SrI kamalAmbikE SivE-SrI rAgaM

SrI kALahastISa-huSani
SrI kAntimatIM-dESi siMhAravaM

SrI kRshNaM bhaja mAnasa-tODi
SrI kRshNaM bhajarE-rUpavati
SrI kRshNO mAM-nAsAmaNi

SrI lakshmI varAhaM-AbhOgi

SrI madhurA puri vihAriNi-bilahari
SrI madhurAmbikayA-aThANa
SrI madhurAmbikE-kalyANi
SrI mahA gaNa patiravatu-gauLa
SrI mahArAjnI-karNATaka kApi
SrI mangaLAmbikAM-ghaNTa
SrI mangaLAmbikE-kalyANi
SrI mAtaH Siva-bEgaDa
SrI mAtR bhUtaM-kannaDa
SrI mInAkshi gauri-gauri
SrI mInAmbikAyAH-dEva gAndhAri
SrI mUlAdhAra cakra-SrI rAgaM

SrI nAtha sOdarIM-nabhOmaNi
SrI nAthAdi guru guhO-mAyA mALavagauLa
SrI nIlOtpala nAyikE-nArI rItigauLa

SrI pArtha sArathinA-Suddha dhanyASi
SrI pArvatI paramESvarau-bauLi

SrI ramA sarasvati-nAsAmaNi
SrI ranga nAthAya-dhanyASi

SrI rAja gOpAla-sAvEri
SrI rAja rAjESvari-pUrNa candrika
SrI rAja rAjESvarIM-madhyamAvati
SrI rAma candrO-SrI ranjani
SrI rAmaM ravi kula-nArAyaNa gauLa

SrI sarasvati hitE-mAnji
SrI sarasvati namOstu tE-Arabhi
SrI satya nArAyaNaM-Siva pantuvarALi

SrI sAmbaSivaM-bilahari

SrI subrahmaNyAya-kAmbhOji
SrI subrahmaNyO mAM-tODi
SrI sugandhi kuntaLAmbikE-kuntaLaM
SrI sundara rAjaM-kASi rAmakriya

SrI svAmi nAthAyA-khamAs

SrI Sukra bhagavantaM-paraju
SrI SUlinIM-Saila dESAkshi

SrI tyAgarAjasya-rudrapriya
SrI vaidya nAthaM-aThANa
SrI valmIka lingaM-kAmbhOji
SrI vara lakshmi-SrI rAgaM
SrI vaTuka nAtha-dEvakriya

SrI vAncha nAthaM-suraTi

SrI vEnkaTa girISaM-suraTi
SrI vENu gOpAla-kuranji
SrI vENu gOpAlaM bhaja-SankarAbharaNaM

SrI vidyA rAja gOpAlaM-jaganmOhanaM
SrI viSva nAthaM bhajEhaM-rAga mAlikA

SRngAra rasa-rasa manjari
SRngAra SaktyAyudha-ramA manOhari
SRngArAdi nava-dhavaLAngaM

SvEta gaNa patiM-rAga cUDAmaNi
SvEtAraNyESvaraM-Arabhi

SyAmaLAngi-SyAmaLaM
SyAmaLE mInAkshi-SankarAbharaNaMT
tArakESvara-SankarAbharaNaM
tiruvaTISvaraM-gamaka kriyA

trilOcana mOhinIM-bhairavi
tripura sundari namOstu tE-dEva manOhari
tripura sundari Sankari-sAma

tyAgarAja mahadhvaja-SrI rAgaM
tyAgarAja pAlayASu-gauLa
tyAgarAja yOga-Ananda bhairavi
tyAgarAjAdanyaM-darbAr
tyAgarAjaM bhajarE-yadukula kAmbhOji
tyAgarAjaM bhajEhaM-nIlAmbari
tyAgarAjAya namastE-bEgaDa
tyAgarAjE kRtyAkRtyaM-sAranga
tyAgarAjEna-sALaga bhairavi
tyAgarAjO virAjatE-aThANa
tyAgESaM bhajarE-rudra priyaU
ucchishTa gaNapatau-kASi rAmakriyaV
vadAnyESvaraM-dEva gAndhAri
vallabhA nAyakasya-bEgaDa
vaMSavati-vaMSavati
vandE mInAkshi-SankarAbharaNaM
vara lakshmIM bhaja-saurAshTraM
vara Siva bAlaM-SankarAbharaNaM
varada rAja avAva-gangA tarangiNi
varada rAja pAhi-SankarAbharaNaM
varada rAjamupAsmahE-sAranga

vAgdEvi mAmava-SankarAbharaNaM
vAmAnka sthitayA-aThANa
vArAhIM-vEga vAhini
vAsu dEvamupAsmahE-mALava pancamaM
vAtApi gaNa patiM-haMsa dhvani

vEda purISvaraM-dhanyASi
vEdAraNyESvarAya-tODi
vEnkaTAcala patE-karNATaka kApi
vEnkaTESvara yAdava-mEgha ranjani

vighnESvaraM-malahari
viNAyaka vighna-vEga vAhini
viSAlAkshIM-kASi rAmakriya
viSva nAthaM bhajEhaM-naTAbharaNaM
viSva nAthEna-sAmanta
viSvESvarO rakshatu-kAnaDa

vINA bhEri-AbhEri
vINA pustaka-vEgavAhini
vIra hanumatE-karNATaka kApi
vIra vasanta-vIra vasantaNo comments: