Monday, April 6, 2009

Dikshitar Kritis - Alphabetical List

--- A B C D E G H I J K L M N P R s S T U V


abhayAmbA jagadambA-kalyANi
abhayAmbA nAyaka hari sAyaka-Ananda bhairavi
abhayAmbA nAyaka vara dAyaka-kEdAra gauLa
abhayAmbAyAM bhaktiM-sahAna
abhayAmbikAyAH anyaM-kEdAra gauLa
abhayAmbikAyai aSva-yadukula kAmbhOji
abhirAmIM akhila-bhUshAvati
agastISvaraM-lalitA
akhilANDESvari raksha mAM-jujAvanti
akhilANDESvarO rakshatu-Suddha sAvEri
akhilANDESvaryai namastE-Arabhi
akshaya linga vibhO-SankarAbharaNaM
amba nIlAyatAkshi-nIlAmbari
ambikAyAH abhayAmbikAyAH-kEdAraM
ananta bAla kRshNa-ISa manOhari
angArakaM ASrayAmyahaM-suraTi
annapUrNE viSAlAkshi-sAma
ardha nArISvaraM-kumudakriyA
aruNAcala nAthaM-sAranga
avyAja karuNA-sAlanga nATa

Adi purISvaraM-Arabhi
Ananda naTana prakASaM-kEdAraM
AnandAmRtAkarshiNi-amRta varshiNi
AnandESvarENa-Ananda bhairavi
AnjanEyaM-SankarAbharaNaM
AryAM abhayAmbAM-bhairavi


Top


B
bAla gOpAla-bhairavi
bAla kRshNaM bhAvayAmi-gOpikA vasantaM
bAla kucAmbikE-suraTi
bAla subrahmaNyaM-suraTi
bAlAmbikayA kaTAkshitOhaM-SrI ranjani
bAlAmbikAyAH paraM-kAnaDa
bAlAmbikAyAH tava-kEdAra gauLa
bAlAmbikAyai namastE-nATa kuranji
bAlAmbikE pAhi-manO ranjani

bRhadambA madambA-bhAnumati
bRhadISa kaTAkshENa-jIvantikA
bRhadISvaraM bhaja-nAga dhvani
bRhadISvarAya namastE-SankaraAbharaNaM
bRhadISvarIM bhaja-lalita pancamaM
bRhadISvarO rakshatu-gAna sAma varALi
bRhambikAyai-vasanta
bRhannAyaki vara dAyaki-AndhALi
bRhaspatE tArA patE-aThANa

brahma vidyAmbikE-kalyANi
budhamASrayAmi-nATa kuranji

bhajarE rE citta-kalyANi
bhakta vatsalaM-vaMSavati
bhArati-dEva manOhari
bhOgacchAyA-bhOgacchAyAnATa
bhUshA patiM-bhUshAvati
bhUshAvatiM-bhUshAvati


Top


C
candra SEkharaM-mArga hindOLaM
candraM bhaja-asAvEri

cEtaH SrI bAla kRshNaM-jujAvanti

cidambara naTarAja mUrtiM-tanukIrti
cidambara naTarAjaM-kEdAraM
cidambarESvaraM-dhuni bhinna shaDjaM
cintaya citta-SankarAbharaNam
cintaya mA kanda-bhairavi
cintayE mahA linga-paraju
cintayEhaM sadA-SankarAbharaNaM

chAyAvatIM-chAyAvati


Top


D
dakshiNA mUrtE-SankarAbharaNaM
daNDa nAthAya-khamAs
daNDAyudha pANiM-Ananda bhairavi

dAkshAyaNi-tODi
dASarathE-SankarAbharaNaM

dEvi jagadISvari-bhairavi

divAkara tanujaM-yadukula kAmbhOji
dIna bandhO-SankarAbharaNaM

dharma samvardhani-madhyamAvati


Top


E
Ehi annapUrNE-punnAga varALi
Eka dantaM bhajEhaM-bilahari
EkAmra nAthaM bhajEhaM-gamaka kriyA
EkAmra nAthAya namastE-mukhAri
EkAmra nAthAya-vIra vasantaM
EkAmra nAthESvarENa-caturangiNi
EkAmrESa nAyakIM-cAmaraM
EkAmrESa nAyikE-Suddha sAvEri


Top


G
gajAdISAdanyaM-nATa kuranji
gajAmbA nAyakO-janjauTi
gajAnana yutaM-vEgavAhini
gangE mAM pAhi-janjauTi

gaNa nAyakaM-rudra priya
gaNa patE mahA matE-kalyANi
gaNa rAjEna-Arabhi
gaNESa kumAra-janjauTi

gAna lOlE-nAga varALi

gauri giri rAja-gauri
gaurISAya-Arabhi

girijayA ajayA-SankarAbharaNaM
gIti cakra ratha-kannaDa

gOkarNESvara-saurAshTraM
gOpAla kRshNAya-kAmbhOji
gOvardhana girISaM-hindOLaM
gOvinda rAjaM-mukhAri
gOvinda rAjAya-suraTi
gOvinda rAjEna-mEca bauLi

guNi janAdi nuta-gurjari
guru guha bhava-caturangiNi
guru guha pada-SankarAbharaNaM
guru guha sarasija-SankarAbharaNaM
guru guha svAmini-bhAnumati
guru guhAdanyaM-balahaMsa
guru guhAya bhakta-sAma
guru mUrtE bahu-SankarAbharaNaM


Top


H
hari hara putraM-vasanta
hari yuvatIM-dESi siMhAravaM
hasti vadanAya-navarOj

hAlAsya nAthaM-darbAr
hATakESvara-bilahari
hE mAyE-SankarAbharaNam

hErambAya-aThANa

hima giri kumAri ISa Priya-amRta varshiNi
hima giri kumAri ISvari-ravikriyA
himAcala kumArIM-jhankAra bhramari
hiraNmayIM lakshmIM-lalitA


Top


I
ISAnAdi SivAkAra-sahAna


Top


J
jagadISa guru guha-SankarAbharaNaM
jagadISa manOhari-ISa manOhari
jambU patE-yamunA kalyANi
jayati SivA-bhavANi

jnAna prasUnAmbikE-kalyANi
jnAnAmbikE-sAnAgraNi


Top


K
kailAsa nAthaM-vEgavAhini
kailAsa nAthEna-kAmbhOji
kalAvati kamalAsana-kalAvati
kamalAmbA saMrakshatu-Ananda bhairavi
kamalAmbAM bhajarE-kalyANi
kamalAmbikAyai kanaka-kAmbhOji
kamalAmbikAyAstava-punnAga varALi
kamalAmbikE ASrita-tODi
kamalAsana vandita-SankarAbharaNaM
kanaka sabhA patiM-mALava SrI
kanakAmbari kAruNya-kanakAmbari
kanja daLAyatAkshi-manOhari
kari kaLabha-sAvEri
kaumAri gauri-gauri vAlAvali

kAdambarI priyAyai-mOhanaM
kAla bhairavaM-bhairavaM
kAma kOTi pITha-saugandhini
kAmAkshi kAma kOTi-sumadyuti
kAmAkshi mAM pAhi-Suddha dESi
kAmAkshi vara lakshmi-bilahari
kAmAkshIM kalyANIM-kalyANi
kAmESvarENa-SrI rAgaM
kAncISaM-SankarAbharaNaM
kASi viSAlAkshIM-gamaka kriya
kASi viSvESvara-kAmbhOji
kAyArOhaNESaM-dEva gAndhAraM

kOdaNDa rAmaM-kOkilAravaM

kRshNAnanda-gauLipantu

kshitijA ramaNaM-dEva gAndhAri

kumAra svAminaM-asAvEri
kumbhESvarAya namastE-kalyANi
kumbhESvarAya namastE-kEdAraM
kumbhESvarENa-kalyANi
kusumAkara SObhita-kusumAkaraM
kusumAkara vimAna-Ahiri


Top


L
lalitA paramESvari-suraTi
lalitAmbikAM-dEvakriya
lalitAmbikAyai-bhairavi
lambOdarAya-varALi


Top


M
madhurAmbA jayati-paraju
madhurAmbA saMrakshatu-dEva kriya
madhurAmbAM bhaja-stava rAjaM
madhurAmbAyAstava-bEgaDa
madhurAmbikAyAM-dESi siMhAravaM
mahA dEvEna-dEva manOhari
mahA gaNa patE-naTa nArAyaNi
mahA gaNa patiM manasA-nATa
mahA gaNa patiM vandE-tODi
mahA lakshmi karuNa-mAdhava manOhari
mahA lingESvaraM-paraju
mahA lingESvarAya-aThANa
mahA suraM kEtuM-cAmaraM
mahA tripura sundari-madhyamAvati
mahishAsura mardini-gauLa
mahishAsura mardinIM-nArAyaNi
mangaLa dEvatayA-dhanyASi
mangaLa dEvatE-mArga dESi
mangaLaM jaya-vasanta
mangaLAmbAyai-mALava SrI
marakata lingaM-vasanta
marakata vallIM-kAmbhOji
matsyAvatAra-binna pancamaM

mAdhavO mAM pAtu-rAga mAlikA
mAmava mInAkshi-varALi
mAmava paTTAbhirAma-maNirangu
mAmava raghuvIra-mAhuri
mAnasa guru guha-Ananda bhairavi
mAra kOTi kOTi-Arabhi
mAra rati priyaM-rati priya
mArga hindOLa-mArga hindOLaM
mArga sahAyESvaraM-kASi rAmakriya
mAruvakAdi mAlini-mAruva
mAtangi marakatAngi-dhauta pancamaM
mAtangi Sri-ramA manOhari
mAyE citkalE-SankarAbharaNaM
mAyE tvaM yAhi-tarangiNI
mAyUra nAthaM-dhanyASi

mInAkshi mE mudaM-gamaka kriya

mOhana nATa-mOhana nATa

mucukunda varada-SankarAbharaNaM
mura harENa-Suddha mukhAri


Top


N
nabhO maNi-nabhO maNi
namastE para dEvatE-dEvaranji
namO namastE gIrvANi-gIrvANi
nanda gOpAla-yamunA kalyANi
nara harim-jaya Suddha mALavi
narasiMhAgaccha-mOhanaM
narmadA kAvEri-nAma dESi
nava ratna mAlinIM-gamaka kriyA
nava ratna vilAsa-nava ratna vilAsaM

nAga gAndhAri-nAga gAndhAri
nAga lingaM bhajEhaM-SankarAbharaNaM
nAga lingaM namAmi-mOhanaM
nAgAbharaNaM-nAgAbharaNaM

nishadhAdi-nishada
nI sATi daivamendu-SrI ranjani
nIla kaNTa mahA dEva-vasanta
nIla kaNThaM bhajEhaM-kEdAra gauLa
nIla kaNThAya namO-nAda rAmakriya
nIlAcala nAthaM-sumadyuti
nIlAngaM hariM-nIlAmbari
nIlOtpalAmbA jayati-nArAyaNa gauLa
nIlOtpalAmbAM bhajarE-nArI rItigauLa
nIlOtpalAmbikayA nirvANa-kannaDa gauLa
nIlOtpalAmbikAyAH paraM-gauLa
nIlOtpalAmbikAyai namastE-kEdAra gauLa
nIlOtpalAmbikAyAM bhaktiM-pUrva gauLa
nIlOtpalAmbikAyAstava-mAyA mALava gauLa
nIlOtpalAmbikE nitya-chAyA gauLa
nIrajAkshi kAmAkshi-hindOLaM

Top


P
panca bhUta kiraNAvaLIM-kiraNAvaLi
panca mAtanga mukha-malahari
pancASatpITha rUpiNi-dEva gAndhAraM
pankaja mukha-SankaraAbharaNaM
pannaga Sayana-madhyamAvati
para dEvatA bRhatkucAmbA-dhanyASi
para dEvatE bhakta pUjitE-huSani
para dEvatE bhava-SankarAbharaNaM
para dEvatE namastE-Ananda bhairavi
parA Sakti ISvari-gauri vElAvali
parA SaktiM-rudra priya
parama SivAtmajaM-yamunA kalyANi
paramESvara jagadISvara-cala nATa
paramESvarEna-pUrva varALi
parandhAmavatI-dhAmavati
paranjyOtishmatI-jyOti
parimaLa ranga nAthaM1-hamIrkalyANi
parimaLa ranga nAthaM2-hamIrkalyANi
parvata rAja kumAri-SrI ranjani
parvata vardhani-sAma
paSupatISvaraM-Siva pantuvarALi
pavanAtmajAgaccha-cala nATa
pavanAtmajaM-SankarAbharaNaM

pAhi durgE-SankarAbharaNaM
pAhi mAM janakI vallabha-SankarAbharaNaM
pAhi mAM pArvati paramESvari-mOhanaM
pAhi mAM ratnAcala nAyaka-mukhAri
pAlaya mAM bRhadISvara-nAyaki
pAlaya mAM bRhadISvari-tODi
pAlaya mAM paramESvari-tarangiNi
pAlaya mAM pArvatISa-kannaDa
pAmara jana pAlini-sumadyuti
pArvatI kumAraM-nATa kuranji
pArvatI patE-SankarAbharaNaM
pArvatI patiM-haMsa dhvani
pArvatISvarENa-bhUshAvati

pIta varNaM-SankarAbharaNaM

praNatArti haraM-nAyaki
praNatArti harAya-sAmanta
prasanna vEnkaTESvaraM-vATI vasanta bhairavi
pratyangirA-nAda rAmakriya

pura hara nandana-hamIr kalyANi
pUrNa candra bimba-rAga mAlikA


Top


R
rakta gaNa patiM-mOhanaM
ranga nAyakaM-nAyaki
ranga pura vihAra-bRndAvana sAranga

rAja gOpAlaM-mOhanaM
rAja rAjEndra-guNDakriya
rAjIva lOcanaM-SankarAbharaNaM
rAma candra bhaktaM-gEya hejjajji
rAma candrAdanyaM-dhanyASi
rAma candraM bhAvayAMi-vasanta
rAma candraM rAjIvAkshaM-SankarAbharaNaM
rAma candrasya dAsOhaM-dhAmavati
rAma candrAya namastE-tODi
rAma candrEna saMrakshitOhaM-mAnji
rAma janArdana-SankarAbharaNaM
rAma kRshNEna-sahAna
rAma nAthaM bhajEhaM-kASi rAmakriya
rAma rAma kali-rAmakali
rAmE bharata-jyOti

rENukA dEvi-kannaDa bangALa

rudra kOpa jAta-rudra priya


Top


s
saccidAnanda maya-kumbhini
sadA vinata sAdarE-rEvagupti
sadAcalESvaraM-bhUpALaM
sadASiva jAyE-SankarAbharaNaM
sadASivaM upAsmahE-SankarAbharaNaM
sadASivEna-sindhu rAmakriyA
sadASrayE abhayAmbikE-cAmaraM
saindhavi rAga priyE-saindhavi
sakala sura vinuta-SankarAbharaNaM
sandhyA dEvIM-dEva kriyA
santAna gOpAla kRshNaM-khamAs
santAna manjari-santAna manjari
santAna rAma svAminaM-hindOla vasantaM
santAna saubhAgya-SankarAbharaNaM
santataM gOvinda rAjaM-SankarAbharaNaM
santataM pAhi mAM-SankarAbharaNaM
sarasa sauvIra-sauvIraM
sarasija nAbha sOdari-nAga gAndhAri
sarasvati chAyA tarangiNi-chAyA tarangiNi
sarasvati manOhari-sarasvati manOhari
sarasvati vidhi yuvati-hindOLaM
sarasvatyA bhagavatyA-chAyA gauLa
saundara rAjaM-bRndAvani
saura sEnESaM-saura sEna

sAdhu jana citta-pUrNa pancamaM
sAdhu jana vinutiM-gIta priyA
sAma gAna priyE-SankarAbharaNaM
sAmba sadASivAya-kAmbhOji
sAranga rAga priyE-sAranga
sArasa daLa nayana-khamAs
sEnA patE-kASi rAmakriyA

siddhISvarAya-nIlAmbari
siddhi vinAyakaM-cAmaraM
siMhAsana sthitE-rAga mAlikA

smarAmyahaM sadA-rAma manOhari

sOma sundarESvaraM-Suddha vasataM
sOmAskandaM-SankarAbharaNaM

stava rAjAdi-stava rAjaM

subrahmaNyaM-SankarAbharaNaM
subrahmaNyEna-Suddha dhanyASi
sundara mUrtim-Takka
sundarESvarAya-SankarAbharaNaM

sUrya mUrtE-saurAshTraM

svAmi nAtha-cala nATa
svAmi nAthEna-bRndAvani

shaDAnanE-khamAs


Top


S
Saila rAja kumAri-Saila dESAkshi
SailESvaraM-sumadyuti
Sakti sahita-SankarAbharaNaM
Sankara nArAyaNaM-nArAyaNa dESAkshi
Sankara vara-SankarAbharaNaM
SankaraM abhirAmI-manOhari
Sankha cakra gadA-pUrNa candrika
SaravaNa bhava-rEvagupti
SarAvatI taTa-SarAvatI
Sauri vidhi nutE-SankarAbharaNaM

SAlivATISvaraM-dEva gAndhAri

SEshAcala nAyakaM-varALi

Siva kAmESvaraM-Arabhi
Siva kAmESvarIM-kalyANi
Siva kAMI patiM-nATa kuranji
Siva kAyArOhaNESAya-rudra priya

SrI abhayAmbA-SrI rAgaM
SrI bAlasubrahmaNya-bilahari
SrI bhArgavi-mangaLa kaiSiki
SrI dakshiNA mUrtiM sadA-aThANa
SrI dakshiNA mUrtISaM-phEnadyuti
SrI duM durgE-SrI ranjani
SrI gaNa nAthaM-ISa manOhari
SrI gaNESAtparaM-Ardra dESi
SrI guru guha mUrtE-udaya ravicandrika
SrI guru guha tArayASu-dEvakriya
SrI guru guhasya-pUrvi
SrI guruNA-pADi

SrI kamalAmbA jayati-Ahiri
SrI kamalAmbikayA kaTAkshitOhaM-SankarAbharaNaM
SrI kamalAmbikAyAH paraM-bhairavi
SrI kamalAmbikAyAM bhaktiM-sahAna
SrI kamalAmbikE avAva-ghaNTA
SrI kamalAmbikE SivE-SrI rAgaM

SrI kALahastISa-huSani
SrI kAntimatIM-dESi siMhAravaM

SrI kRshNaM bhaja mAnasa-tODi
SrI kRshNaM bhajarE-rUpavati
SrI kRshNO mAM-nAsAmaNi

SrI lakshmI varAhaM-AbhOgi

SrI madhurA puri vihAriNi-bilahari
SrI madhurAmbikayA-aThANa
SrI madhurAmbikE-kalyANi
SrI mahA gaNa patiravatu-gauLa
SrI mahArAjnI-karNATaka kApi
SrI mangaLAmbikAM-ghaNTa
SrI mangaLAmbikE-kalyANi
SrI mAtaH Siva-bEgaDa
SrI mAtR bhUtaM-kannaDa
SrI mInAkshi gauri-gauri
SrI mInAmbikAyAH-dEva gAndhAri
SrI mUlAdhAra cakra-SrI rAgaM

SrI nAtha sOdarIM-nabhOmaNi
SrI nAthAdi guru guhO-mAyA mALavagauLa
SrI nIlOtpala nAyikE-nArI rItigauLa

SrI pArtha sArathinA-Suddha dhanyASi
SrI pArvatI paramESvarau-bauLi

SrI ramA sarasvati-nAsAmaNi
SrI ranga nAthAya-dhanyASi

SrI rAja gOpAla-sAvEri
SrI rAja rAjESvari-pUrNa candrika
SrI rAja rAjESvarIM-madhyamAvati
SrI rAma candrO-SrI ranjani
SrI rAmaM ravi kula-nArAyaNa gauLa

SrI sarasvati hitE-mAnji
SrI sarasvati namOstu tE-Arabhi
SrI satya nArAyaNaM-Siva pantuvarALi

SrI sAmbaSivaM-bilahari

SrI subrahmaNyAya-kAmbhOji
SrI subrahmaNyO mAM-tODi
SrI sugandhi kuntaLAmbikE-kuntaLaM
SrI sundara rAjaM-kASi rAmakriya

SrI svAmi nAthAyA-khamAs

SrI Sukra bhagavantaM-paraju
SrI SUlinIM-Saila dESAkshi

SrI tyAgarAjasya-rudrapriya
SrI vaidya nAthaM-aThANa
SrI valmIka lingaM-kAmbhOji
SrI vara lakshmi-SrI rAgaM
SrI vaTuka nAtha-dEvakriya

SrI vAncha nAthaM-suraTi

SrI vEnkaTa girISaM-suraTi
SrI vENu gOpAla-kuranji
SrI vENu gOpAlaM bhaja-SankarAbharaNaM

SrI vidyA rAja gOpAlaM-jaganmOhanaM
SrI viSva nAthaM bhajEhaM-rAga mAlikA

SRngAra rasa-rasa manjari
SRngAra SaktyAyudha-ramA manOhari
SRngArAdi nava-dhavaLAngaM

SvEta gaNa patiM-rAga cUDAmaNi
SvEtAraNyESvaraM-Arabhi

SyAmaLAngi-SyAmaLaM
SyAmaLE mInAkshi-SankarAbharaNaM


Top


T
tArakESvara-SankarAbharaNaM
tiruvaTISvaraM-gamaka kriyA

trilOcana mOhinIM-bhairavi
tripura sundari namOstu tE-dEva manOhari
tripura sundari Sankari-sAma

tyAgarAja mahadhvaja-SrI rAgaM
tyAgarAja pAlayASu-gauLa
tyAgarAja yOga-Ananda bhairavi
tyAgarAjAdanyaM-darbAr
tyAgarAjaM bhajarE-yadukula kAmbhOji
tyAgarAjaM bhajEhaM-nIlAmbari
tyAgarAjAya namastE-bEgaDa
tyAgarAjE kRtyAkRtyaM-sAranga
tyAgarAjEna-sALaga bhairavi
tyAgarAjO virAjatE-aThANa
tyAgESaM bhajarE-rudra priya


Top


U
ucchishTa gaNapatau-kASi rAmakriya


Top


V
vadAnyESvaraM-dEva gAndhAri
vallabhA nAyakasya-bEgaDa
vaMSavati-vaMSavati
vandE mInAkshi-SankarAbharaNaM
vara lakshmIM bhaja-saurAshTraM
vara Siva bAlaM-SankarAbharaNaM
varada rAja avAva-gangA tarangiNi
varada rAja pAhi-SankarAbharaNaM
varada rAjamupAsmahE-sAranga

vAgdEvi mAmava-SankarAbharaNaM
vAmAnka sthitayA-aThANa
vArAhIM-vEga vAhini
vAsu dEvamupAsmahE-mALava pancamaM
vAtApi gaNa patiM-haMsa dhvani

vEda purISvaraM-dhanyASi
vEdAraNyESvarAya-tODi
vEnkaTAcala patE-karNATaka kApi
vEnkaTESvara yAdava-mEgha ranjani

vighnESvaraM-malahari
viNAyaka vighna-vEga vAhini
viSAlAkshIM-kASi rAmakriya
viSva nAthaM bhajEhaM-naTAbharaNaM
viSva nAthEna-sAmanta
viSvESvarO rakshatu-kAnaDa

vINA bhEri-AbhEri
vINA pustaka-vEgavAhini
vIra hanumatE-karNATaka kApi
vIra vasanta-vIra vasanta


Top

Vibhakti :


The grammatical term Vibhakti means “variations” and refers to the various forms that a noun can take. These are called “cases” or “case endings” in languages like Latin and “VEttrumai” (வேற்றுமை) or “VEttrumai urubugal” (வேற்றுமை உருபுகள்) in Tamil.

English does not have the concept of “case endings” as it a non-inflectional language. In English, prepositions such as by, for, from, in etc., serve the same need.

There are eight Vibhaktis in Sanskrit, of which the eighth is only a sub-category of the first one. So we commonly say there are seven Vibhkatis. These are:

  1. First Vibhakti – “prathamA” -  means that the particular noun is the Subject of the sentence.
  2. Second Vibhakti – “dvitIyA” -  means that the particular noun is the Object of the sentence.
  3. Third Vibhakti – “tRtIyA” – means by or with that noun
  4. Fourth Vibhakti – “caturthI” – means to or for that noun
  5. Fifth Vibhakti – “pancamI” – means from or than or since that noun
  6. Sixth Vibhakti – “ShaShThI” – means of   that noun.
  7. Seventh Vibhakti – “saptamI” – means in, on, at , or unto that noun
  8. Eighth Vibhakti – “Sambodhana Prathama” – is to address or call out that noun.

Muthuswamy Dikshitar has composed Kritis in all eight Vibhaktis. This means that the God or Goddess of the Kriti could be referred to in any of these eight variations. For example if we take the noun “Ramachandra”, the eight forms would be:

First Vibhakti - “Ramachandrah”– Ramachandra is the subject (eg. “Ramachandra is victorious”)

Second Vibhakti - “Ramachandram”– Ramachandra is the object (eg. “I worship Ramachandra”)

Third Vibhakti - “RamachandrENa” – By Ramachandra or With Ramachandra (eg. “I am protected by Ramachandra”)

Fourth Vibhakti - “RamachandrAya” – To Ramachandra or For Ramachandra (eg. “Salutations  to Ramachandra”)

Fifth Vibhakti - “RamachandrAt” –  From Ramachandra or Than Ramachandra(eg, “There is none greater than Ramachandra”)

Sixth Vibhakti - “Ramachandrasya” – Of Ramachandra (eg. “I am the servant of Ramachandra”)

Seventh Vibhakti – “RamachandrE” – In Ramachandra or Unto Ramachandra (eg. “ Practice devotion unto Ramachandra”)

Eighth Vibhakti –“ Hey Ramachandra” – O Ramachandra!

PS: These are examples of Vibhaktis for the Singular form only. All nouns have Plural as well as Dual ( a special number  in Sanskrit for two units only) forms and these also have Vibhaktis. But since each Kriti is addressed to one god or goddess, only the Singular is discussed here.

33 comments:

kn-nr said...

I refer to the meaning section of the Sahana Navaavarnam,viz, Sree kamalaambikaayaam bhaktim karOmi, the meaning for 'Hreemkaara Taru manjarryaam"
"manjari" is bunches and not branches as given in the translation.
K.Narayanan
Tiruchy

V Govindan said...

Shri kn-nr,
I may state that I have posted only the kRti and its transliterations. I have not translated the kRti. For translations, I have simply referred to websites where meanings are given. Therefore, you may kindly post your comments in the website where the meaning has been given.

Best wishes
V Govindan

Unknown said...

Dear Shri Govindan
I am enjoying your Thiagaraja vaibhavam. You are not only helping me to understand the bhavam of the krithi but to sing in appropriate tempo and manner. I have a humble request to you. Can you please do the same for Dikshithar navagraha krithis? I would like to know how the word divisions (padham) are done in navagraha krithis. Please do not say "no" to my request. If possible, kindly share me your contacts.

Rajagopal - rtn1969@gmail.com

RSR said...

Respected Sir,
May I know if you have provided the lyrics for the 5 ragamalika krithis of Muthuswami Dheekshithar? I am trying to collect them with lyrics in devanagari script, ragams , meaning ana an mp3 or mp4 version.

Kindly have a look at:
https://sites.google.com/site/ncvasanthakokilam/home/muthuswamy-dhikshithar
and
https://sites.google.com/site/mlvasanthakumarisongs/home/02-rare-dhikshithar-ragamalika-by-mlv

Best Regards.

V Govindan said...

Sir,
The following four kRtis in rAga mAlika are listed in my blog post -
pUrNa candra bimba
mAdhavO mAm pAtu
SrI viSva nAthaM bhajEhaM
siMhAsana sthitE

I am not aware of fifth one.
With best wishes
V Govindan

Shailesh Mohan said...

Thank you so very much for providing the kreethies in Devnagri script as well. The English language does not give that feeling of purity while being read. I am a typical north Indian man who has been practising Carnatic Music on my own just out of sheer madness for it. No other guidance except for the web. What attracted me is that it is so intricate yet mathematical. Each krithy set to a perfect tempo to learn. I know I am totally wrong in my approach yet I learn and sing for myself only. Even my parents do not know that I sing Carnatic music. Thank you once again.

RSR said...

Dear Sri.Shailesh Mohan,
May I request you to visit
sites.google.com.site.dkpattammalsongs

Can i hav your feed back?

Unknown said...

Finally my search is over with all the three blogs covering the trimurthulu. I am enchanted. I would take a printed version of all the kritis and save it.

Praveen said...

Sir there are some set of krithis called gurupara krithis of Muthuswamy deekshitar. I can't find any details in net. Can you suggest some source to find them

మానిత said...

wonderful, it is so helpful to refer deekshitaar krithis. thank you so much

Unknown said...

Respected Govindan sir,

This is a wonderful site and is my all time favorite for sri deekshithar's krithis.
I have a suggestion regarding the lyrics of a song - Sri vidya rajagopalam - ragam-jaganmohanam

In the 3 rd line of the charanam the lyrics reads "dhatramsa svaroop avataram" and the explanation given is aspect of brahma. But in my opinion it should have been "dvaa trimshat svaroopa avataram" . Dva trimshat meaning 32 (appearance in 32 varied forms). This has direct relevance with the sthala puranam. Recently I had visited Mannargudi temple where the bhattar told me that Sri Krishnar had exhibited 32 varied forms and performed Leelas there to the rishis who had pleased the Lord with their prayers.
Please try to check with the main source of the text and have the corrections done if needed. Thank you.

V Govindan said...

Response of Rajani who has provided the meanings of the kRtis -

"It is true that dvA-trimSat fits in terms of the Sthala Puranam details. But dhAtramSa also has a Sthala Puranam basis, that the Lord appeared that to revive Brahma's creation powers that were lost to him. Please refer to this page that contains a scan of the page from the book of a Vaishnavite scholar:

http://anudinam.org/2011/12/18/mannargudi-sambakaaranya-kshetram-a-detailed-insight/

So it would be proper to stick to the lyrics as found in the books."

I may add that this variation is not found in any books I referred. Further, sorry to say, the list of 32 seems to have been contrived in order to justify the new interpretation of 32.

With best wishes,
V Govindan

Unknown said...

I am utmost glad that u responded so well to my doubt. Thanks a lot

Unknown said...

Rangapuravihara in vrindavanasaranga?

Unknown said...

namaste, i have been searching for a way to download a pdf set of the dikshitar kriti lyrics and have not been able to find, can you please help, the pdfs for tyagaraja kritis from tyagaraja vaibhavam which i downloaded once are very useful for searching what i want.
Dr Bhairavi.

RSR said...

Dr.Bhairavi

May I know if you want the Dikshitar kritis in Sanskrit (PDF)?

If you want a complete list of the kritis in English transliteration ,
Kindly visit.
https://karnatik.com/c1008.shtml
( for Rangapura vihaara)

https://sites.google.com/site/dkpattammalsongs/home/10-rangapura-vihara

---------------------------------------------------------
https://karnatik.com/co1002.shtml

-------------------------------------------------------------
Can you read Sanskrit? If so, I can send a pdf in sanskrit.
Write to me
rs.ramaswamy@gmail.com

Hope this helps.
Best Regards.
RSR

RSR said...

https://karnatik.com/co1002.shtml

RSR said...

http://carnatica.in/lyrics/mdcomp_sansk.pdf

gives the complete list in sanskrit

Can be downloaded.

This has been compiled and prepared by Dr.P.K.Narayanaswami

mercy said...

Your article has a very unique and reliable information..
Thanks for the article.
Tamil News | Tamil Newspaper | Latest Tamil News | Kollywood News

Ravula said...

Namaskaram, is there lyrics containing words beejapura gadekshu.... by Muthuswami Deekshitar?. If yes pl... do the needful.

Unknown said...

Wow very nice post, LyricXona

Rajani Arjun Shankar said...

"beejapura gadekshu" are the starting words of the Dhyana Shloka of Ganapati Mantra. Those exact words are not found together in any Dikshitar's kriti. The Navaroj Kriti "Hastivadanaya" has the same description of Ganesha, with almost the same set of words. - Rajani

Unknown said...

Ramaswami deekisthar ragam ganga tharangini keerthanam sarsa nayana sarasa

V Govindan said...

What is your point?
This blogpost deals only with Muttuswami Dikshitar kRtis.
V Govindan

Namakkal Srinivasan said...

Thanks Sir, for such an exhaustive list of Deekshidar Kritis.

mccbala said...

The top links are pointing to blogspot.in. Please change them to blogspot.com. Blogspot.in does not work anymore.

Unknown said...

A great site for reference and learning

ami o said...

nice post😎🙃thank you so much😎

Unknown said...

My knowledge is very less but I am interested in listening classical music.
Regards

dj heaven said...

Commodity Trading Advisor, I admire this article for the well-researched content and excellent wording. I got so involved in this material that I couldn’t stop reading. I am impressed with your work and skill. Thank you so much.

tvware said...

Quite informative article. I would like to introduce you to o2tvseries, where you can watch free TV series.

Lopez Mathew said...


Thanks for writing this blog, You may also like the guru purnima

Who? said...

My knowledge is very less but I am interested in listening classical music.

Oto Lyrics